12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

b) Disiplinlerarası işbirliğini gerektiren alanlarda kamu ve özel kesime eğitim programları sunmak.

c) Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, iç ve dış güvenliğe ilişkin konularda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanaklarını sağlamak.

c) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeleri geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek.

ç) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; üç yıl süre ile Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek; Merkezin yapacağı çalışmaları yönlendirmek.

c) Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek; Merkez personelini ve araştırmacılarını yönetmek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak

g) Merkez dışında Üniversitenin ilgili birimleri başta olmak üzere diğer stratejik araştırma enstitü ve merkezleri ile irtibat kurmak, onlarla işbirliği içine girmek.

ğ) Yukarıda belirtilen araştırma ve uygulama projeleri için Merkez bünyesinde oluşturulacak araştırma gruplarında yer alabilecek araştırmacıların seçimini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı dahil olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Müdür ve müdür yardımcısı haricindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversite mensubu öğretim üyeleri ve stratejik konularda uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını tespit etmek ve yürütülmesini denetlemek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği önerilerini Rektörlüğe sunmak.

ç) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

d) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni görüşleri çalışmalara kazandırmak ve Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda bir kez toplanır ve Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.