12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ÜLKELERİ VE

TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİK VE SOSYAL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KARTÜRK): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Karadeniz, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleriyle ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliği olanaklarını geliştirmek üzere her türlü bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, iş dünyasının bu alanlarda ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek.

b) Söz konusu bölge ülkelerine yönelik çalışmalarla Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

c) Türkiye, Karadeniz ve Balkan ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerindeki diğer üniversitelerle ortak araştırma ve çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite bünyesinde bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak.

b) İş dünyasının bu alanlarda ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek.

c) Merkezin çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası  kurum ve kuruluşlar ile eğitim programları ve projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek.

ç) İlgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, danışmanlık hizmetinde bulunmak, yetkili kurullarca verilen diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.  Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Kurul tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

ğ) İlgili kurulları ve çalışma gruplarını veya komisyonları toplantıya çağırmak, Merkezin çalışma alanına giren her türlü araştırma, proje, yayın, danışmanlık gibi faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.

h) Yönetim Kurulunun verdiği yetki sınırları içerisinde sözleşme yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak, çalışma alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek.

b) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılacak önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artırıcı kararlar almak.

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak.

d) Faaliyetlerini yazılı veya basılı hale getirerek ilgili yerlere ulaştırmak.

e) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilecek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları arasından sekiz, kamu kurum ve kuruluşlarından beş ve konu ile ilgili sivil toplum veya mesleki kuruluş mensupları arasından iki üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur.

(2) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilecek üyeler, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversite dışından gelen üyeler ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.