12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve  esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

c) Merkez  (KAUM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, kadının toplumsal, iktisadi ve siyasal alanda güçlendirilmesi ve toplumsal adaletin sağlanması çerçevesinde kadının sosyal statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. Kadın sorunlarının kaynağı olan temel problemleri etik ve insani değerler ekseninde ele almaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bilim üreten, felsefe yapan, sanatla uğraşan medeniyet kurucu temel unsur olarak kadının öznesi olacağı medeniyet çalışmaları gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.  Bu doğrultuda, bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumsal statüsünü iyileştirmeye, toplumda cinsiyet adaleti konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yapmak, yaptırmak.

b) Ulusal ya da uluslararası alanda kadın çalışmaları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, proje çalışmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek.

c) Kadının toplumsal statüsü konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişimi güçlendirmek, işbirliği oluşturmak, çalışmalara katkıda bulunmak.

ç) Kadın hakları, kadının toplumsal statüsü ve sorunları, etik ve insani değerler,  insanlık adına gerçekleştirilen bilim, sanat, felsefe gibi bütün medeniyet unsurlarını kapsayan konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, konferanslar, seminerler, kongreler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak.

d) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim programlarında kadın çalışmaları konusunda ders ve seminerlerin düzenlenmesini, tez yazılmasını teşvik etmek; bu konularda düzenlenecek faaliyetlere öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımını özendirmek.

e) Kadın çalışmalarına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yapılmasını teşvik etmek, yayınlara katılmak, desteklemek; konu ile ilgili kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Kadın sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

g) Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümüne ilişkin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile özel kişilerden gelecek talepleri değerlendirerek araştırma, inceleme, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder.  Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarının sekreterliği müdür yardımcılarından birisi tarafından yapılır.

(4) Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur ve Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektörü bilgilendirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin gözetim ve denetimini yapmak.

ç) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.

f) Merkez bünyesindeki iş bölümünün gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

g) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (l) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Bir yıl içinde mazeretsiz iki olağan toplantıya katılmayan üyenin görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve onaylanması için Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri, Merkezin amaçlarına ilişkin faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.

b) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

(2) Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve/veya bu konuda uzman kişilerden oluşturulur. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma grupları, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.