12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK

HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İSGHM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında, akademik programlar dışında, sürekli olarak verilecek eğitimler ve seminerler düzenlemek, sempozyum, konferans gibi bilimsel toplantılar organize etmek, süreli yayınlar yapmak, alanla ilgili eserleri yayımlamak, bu faaliyetler aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar ve projeler hazırlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, yayın ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Danışma Kurulunun, Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesini uygun bulduğu faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı şekilde yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Merkezin eğitim programlarını düzenlenmek ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

f) Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

g) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ğ) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

ı)  Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Kurul tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.  

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez yönetimi ve faaliyetleri konusunda kararlar almak.

c) Merkez faaliyetleriyle ilgili konularda eğitim programları, konferanslar, seminerler düzenlemek, araştırma konularında yayınlar yapmak.

ç) Hazırlanan yıllık faaliyet, plan ve programını karara bağlamak.

d) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artırıcı kararlar almak.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak.

f) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin Hukuk Fakültesinin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen on öğretim elemanından oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, kendi arasından bir kurul sekreteri ve iki kurul sekreter yardımcısı belirler ve görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Danışma Kurulu, Rektörün çağrısı veya kurul sekreterinin daveti ile yılda en az iki kere toplanır. Kurul, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üyelerden ve akademik birimlerden gelen eğitim programlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önermek.

b) Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirmek.

c) Yapılmış veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

ç) Çalışmaları etkin hale getirmek için faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.