12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ HAVZASI VE AFRİKA

MEDENİYETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKAF): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Akdeniz Havzası ve Afrika ülke ve medeniyetlerinin kültürel, dilsel, edebi, sosyal ve tarihsel gelişimlerini bilimsel açıdan incelemek; Afrika kıtası ve Akdeniz havzasındaki sosyal gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin Afrika kıtası ve Akdeniz havza ülkelerine yönelik ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak; Afrika kıtası ve Akdeniz havzasının daha yakından tanınmasına yardımcı olacak akademik ve bilimsel projeler hazırlamak; Türkiye’nin Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinde tanınırlığını artıracak ortak bilimsel ve eğitsel çalışma ve işbirliği olanaklarını planlamak ve yürütmek; bu kıtada faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Afrika ve Akdeniz havzası ülke ve medeniyetleri ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak.

b) Afrika kıtası ve Akdeniz havzası konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Türkiye, Afrika ve Akdeniz ülkeleri ile kültürel, dilsel, sosyal, akademik ve bilimsel alanlarına ilişkin iş birliğine dayalı konularda, kıtadaki ülkelerin ve Türkiye’deki devlet kurumları, üniversiteleri, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği projeleri yapmak.

ç) Afrika ve Akdeniz havzası ülkeleri yükseköğretim ve eğitim kurumları ile Türk yükseköğretim ve eğitim kurumları arasında öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğine zemin hazırlamak.

d) Afrika ve Akdeniz havzası ülke ve medeniyetleri hakkında araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve bilim adamlarının projelerini desteklemek.

e) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinin Türkiye’deki ve Türkiye’nin Afrika kıtasındaki yerleşik temsilcilikleri ile akademik ve bilimsel ortak programlar gerçekleştirmek, Afrika ülke ve medeniyetlerine ilişkin tanınırlığı artırmak amacıyla tanıtım günleri düzenlemek.

f) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinde Türkiye’nin tanınırlığını güçlendirecek bilimsel etkinlik ve çalışma ziyaretleri düzenlemek.

g) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinin dil ve kültürlerini tanıtmak ve eğitimini vermek.

ğ) Afrika ve Akdeniz havzası ülke ve medeniyetleri ile ilgili Merkez bünyesinde geniş kapsamlı Afrika ve Akdeniz Havzası Medeniyetleri Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon birimi kurmak amacıyla, Afrika ve Akdeniz havzası devlet ve üniversite kütüphaneleriyle işbirliği gerçekleştirmek ve ilgili kurumlarda araştırma ve incelemelerde bulunmak.

h) Afrika kıtası ve Akdeniz havzasına ilişkin ulusal ve uluslararası kongreler ve Merkezin amaçları doğrultusunda seminer, konferans, çalıştay,  kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ı) Afrika kıtası ve Akdeniz havzası ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder.  Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkeze bağlı idari ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeyle birlikte toplam on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik araştırma, uygulama, işbirliği ve eğitim-öğretim ile ilgili çalışma programı hazırlamak ve söz konusu alanlarda kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda bir kez toplanır ve Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.