11 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31096

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2016 tarihli ve 29883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Doktora programına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıflarında en az on yarıyıl öğrenim görmüş olan adayların lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekmektedir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üniversite kadrosu dışından” ibaresi “Üniversite kadrosu dışından da” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90” ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 11 inci maddesinin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 7 nci maddenin üçüncü fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2016

29883