11 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31096

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, artan nüfus ile birlikte gelişen teknolojiler ışığında ulaşım teknolojileri ve politikalarının en doğru biçimde tasarlanması, planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesini sağlamaktır.  Bu amaç doğrultusunda, bilimsel ve eğitim amaçlı çalışma ve iş birlikleri planlamak, yürütücülüğünü üstlenmek, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık desteği vermek ve bu konuda eksikliği hissedilen teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İl, bölge ve ülke düzeyinde olmak üzere, ulaşım strateji planları, ulaşım ana planları, yaya ulaşım planları, otopark planları, engelsiz mekân, lojistik ulaşım planları, taksi ulaşım planları, kampüs ulaşım planlaması, trafik etütleri için uygulama projeleri ve çözümlemeleri yapmak.

b) Günümüz ulaşım teknolojilerinin uygulanmasında, yürütülmesinde ve denetiminde ilgili kurum/kuruluşlara danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek.

c) Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar ile yapılacak protokoller ile ulaşım ana planı ve benzeri planlama çalışmaları ve bu planlamaların alt bileşenleri olan trafik ana planı, trafik etüdü, yaya ana planı, otopark ana planı, kentsel erişilebilirlik etütleri yapmak, gerektiğinde yapılan bu planlama çalışmalarının kontrolörlüğünü ve danışmanlığını yapmak.

ç) Türkiye’de trafik kazaları sonucu oluşan ölüm ve kalıcı sakatlıkları geriye dönük olarak incelemek, bu ölüm ve sakatlıkların sayı ve nedenlerinin Türkiye’ye özgü unsurlarını ortaya çıkarmak, kazaların önlenmesinin yanında, kaza oluştuktan sonra kazaya bağlı ölüm ve yaralanmaların mümkün olan en alt düzeye indirilebilmesi için çözüm önerileri geliştirmek.

d) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ulaştırma konularında ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu alanda çalışmalarda bulunmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

e) Ulaştırma teknolojileri konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak, güncel ulaşım teknolojileri ve politikaları konusundaki en son gelişmeleri takip etmek için düzenlenen bilimsel toplantılara Merkez ekibinin katılımını sağlamak.

f) Ulaştırma teknolojileri, politikaları ve sorunları konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

g) Ulaştırma konuları ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve istekleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak.

ğ) Yapılacak çalışmaların sonunda hazırlanacak raporları; yazılı ve görsel yayın, basın toplantıları, internet ve benzeri faaliyetler ile kamuoyuna duyurmak.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır ve Merkezi temsil eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili akademik ve/veya idari personel arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, hizmet, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunluk ile olağan üstü toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Üst üste üç kez izinsiz veya mazeretsiz Yönetim Kuruluna katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ya da dışından kamu veya özel sektörde yer alan ve alanlarında uzman olan kişiler arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile aynıdır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlar ve Merkez faaliyetleri ile ilgili istişari nitelikte görüş bildirir. 

(3) Tavsiye niteliğinde kararlar alınan Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün çağrısı ile toplanılır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Danışma Kurulu üyesi de olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.