10 Nisan 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31095

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TIP UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin bireyselleştirilmiş tıp araştırma ve uygulama alanında bilimsel araştırma faaliyetlerinin, eğitim faaliyetlerinin, üniversite-sanayi işbirliği hedefli ilaç uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün bireyselleştirilmiş tedaviler hakkında ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, çok odaklı faaliyetlerin yürütülmesi ve Üniversite bünyesinde konu ile ilgili lisansüstü eğitim programlarına destek verilmesidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikli olarak bireyselleştirilmiş tanı, tarama, önleme ve tedavi ile bunların araştırılması açısından önemli yeni biyolojik hedeflerin tanımlanması odaklı eğitim, araştırma, uygulama faaliyetlerini sürdürmek.

b) Ulusal ve uluslararası alanda bireyselleştirilmiş tıp alanında tanı, tarama, önleme ve tedavi ile bunların geliştirilmesi konusunda akademik, toplumsal ve sektörel araştırma ve işbirliği faaliyetleri yürütmek.

c) Üniversite bünyesinde bireyselleştirilmiş tıp ve kişiye odaklı tanı, tarama, önleme ve tedavi konusunda faaliyet gösteren birimlerin işbirlikleri ve ortak faaliyetlerine aracılık etmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hedefleyici tedaviler, immünoterapiler ve gen tedavileri uygulama ve araştırma alanında, yeni ilaç biyolojik hedefleri, yeni testler ve analiz tekniklerini araştırmak ve bunları uygulamak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge veya ticari faaliyetler için öngörülen analiz ve ölçümleri yapmak ve hedefleyici tedaviler ilaç geliştirme konusundaki araştırmalara ve uygulamalara destek olmak ve/veya hizmet sunmak.

e) Hedefleyici tedaviler ilaç araştırma ve klinik uygulama standart belirleyici klinik çalışmalarda geliştirmenin herhangi bir aşamasında faaliyet gösteren kurum, kuruluş veya kişilerin ilgili farklı alanlardaki sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretmek.

f) Bireyselleştirilmiş tıp ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans ve kurslar düzenlemek, toplumu bireyselleştirilmiş tedaviler ve bunların geliştirilmesi, araştırılması konusunda bilgilendirmek, ülkemizde özellikle kanser tedavisinde yeni hedefleyici ilaçların geliştirilip üretilmesi bilincinin yaratılması konusunda faaliyetlerde bulunmak.

g) Bireyselleştirilmiş tıp alanında özellikle kanser tedavisi, genetik hastalık ile ilgili tedavileri uygulayan kliniklerde mevcut tedavilere direnç gelişmesi, yeni genetik mutasyonların tanımlanması ve bu değişikliklerin klinik uygulamaya nasıl yansıdığının belirlenmesine yönelik translasyonel çalışmalara altyapı oluşturmak ve bu çalışmalarda yer alabilecek nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası otoriteler ve/veya yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, mevzuat hazırlıkları, standardizasyon çalışmaları ve benzeri konularda Üniversiteyi temsil etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (AD)/Onkoloji Bilim Dalı (BD), İç Hastalıkları AD/Hematoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk Genetik Hastalıkları BD, Tıbbi Biyoloji AD, Tıbbi Genetik AD, Patoloji AD, Radyasyon Onkolojisi AD öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve bağlı bulunduğu üst makama sunmak.

d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

e) Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulunda görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün vereceği görevleri yapar ve Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda kesintisiz altı ayı geçmemek kaydıyla Müdüre vekalet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer altı üye Merkezin çalışma alanı ile ilgili, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/Onkoloji BD, İç Hastalıkları AD/Hematoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  AD/Çocuk Genetik Hastalıkları BD, Göğüs Hastalıkları AD, Tıbbi Biyoloji AD, Tıbbi Genetik AD, Patoloji AD, Radyasyon Onkolojisi AD, Nükleer Tıp AD, Radyoloji AD/Girişimsel Radyoloji BD, Genel Cerrahi AD, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD/Jinekolojik Onkoloji BD, Kardiyoloji AD, Tıbbi Farmakoloji AD, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görevli öğretim üyeleri arasından ve söz konusu birimlerden bir üyeden fazla olmamak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Oylama isteğe bağlı olarak açık veya kapalı oy ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır; eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.

c) Merkezin farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini ve bunların imkânlarından yararlanmayı gerektiren araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak.

ç) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerin uygulanması için gerekli kararların alınmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/Onkoloji BD, İç Hastalıkları AD/Hematoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  AD/Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  AD/Çocuk Genetik Hastalıkları BD, Göğüs Hastalıkları AD, Tıbbi Biyoloji AD, Tıbbi Genetik AD, Patoloji AD, Radyasyon Onkolojisi AD, Nükleer Tıp AD, Radyoloji AD/Girişimsel Radyoloji BD, Genel Cerrahi AD, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD/Jinekolojik Onkoloji BD, Kardiyoloji AD, Tıbbi Farmakoloji, Ege Üniversitesi Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinde görevli öğretim üyelerinden olmak üzere en az 10, en çok 20 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yılda en az bir defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yönelik öneriler sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.