10 Nisan 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31095

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TURİZMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(SATUMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülke kalkınmasına sağlık alanında hizmet etmek, konu ile ilgili alanında uzman kişiler ile sektörü buluşturmak, sistematik bilgi ve bilgi kaynağına ulaşımı sağlamak.

b) Sağlık turizmi alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların işleyişinin, standardizasyonunun belirlenmesi için yurt içinde ve yurt dışında araştırma, geliştirme ve çalışmalar yapmak.

c) Sağlık turizmi ile ilgili mevzuat çalışmalarına ve planlamalara katkı sağlayacak veriler üretmek, ulusal standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Sağlık turizmi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla organizasyonlar gerçekleştirmek.

d) Sağlık turizmi sektörünün; etkin, uluslararası standartlarda ve yurt dışında bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlarla rekabet edebilir koşullarda faaliyet gösterebilmesi adına politika geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi alanlarında ülke ekonomisine katma değer sağlayacak projeler geliştirerek, bu projelerin faaliyete geçirilmesini koordine etmek.

f) Uluslararası standartlarda sunulacak sağlık hizmeti ile birlikte, bulunulan coğrafi konum, uygun fiyat politikaları ve benzeri faktörlerin de değerlendirilmesiyle, ülkemizin sağlık turizmi alanında cazibe merkezi haline gelmesine katkıda bulunmak.

g) Ülkemizdeki sağlık turizmi alanındaki çalışmalara akademik destek vermek, uygulama stratejilerine katkı sağlamak.

ğ) Akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin sağlık turizmi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak.

h) Üniversitenin, bölgenin ve ülkemizin marka değerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Merkez bünyesinde, sağlık turizmi alanında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.

b) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak.

c) Sağlık turizmi alanında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak; bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

ç) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Yalnızca medikal turizmi değil aynı zamanda termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi gibi alanlarda da Üniversitenin akademik birikimini kullanarak hedefleri doğrultusunda sağlık turizmine yeni açılımlar kazandırıcı organizasyonlar gerçekleştirmek.

e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek.

f) Yönetim Kurulunca istenilen, Merkez amaçlarına uygun olarak diğer çalışmaları yapmak.

g) Sağlık turizmi alanında yapılacak olan akademik çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanıyla ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek, alınan kararları uygulamak.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

g) Çalışma programlarının hazırlanması faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma birimlerini yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

ğ) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri ile plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin ödenek ve personel ihtiyacını gerekçesi ile Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği ve Rektörün onayı ile görevlendirilen yedi üye dahil toplam on üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapabilir.

(2) Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri, aynı usulle Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden, herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu, iki oy kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım, başarı ve benzeri belgeleri düzenleyerek ilgililere vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

f) Merkezin vereceği hizmetlerin döner sermayeye aktarılmak üzere bedellerine ilişkin önerileri Rektörlüğe sunmak.

g) Çeşitli kişi ve kuruluşlarca yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversitenin öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Üniversitenin işbirliği yaptığı, kişi ve kuruluş temsilcileri arasından olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en çok yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ya da Müdür tarafından gerekli görülmesi halinde olağanüstü olarak Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş bildirmek.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları, grup başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma grupları; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma grubu başkanı veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Bu çalışma gruplarında yer alan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Müdür, söz konusu grupların faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan personel Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre kısmen ya da tamamen devredebilir.

Merkezin uluslararası ismi

MADDE 15 – (1) Merkezin adı uluslararası kullanımda “ALKU – Health&Medical Tourism Center” olarak ifade edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.