9 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31094

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ KOOPERATİFÇİLİK VE TARIMSAL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KOTİB) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kooperatifçilik: Üreticilerin her türlü gereksinimlerini uygun koşullarla elde etmelerini sağlamak ve ürünlerini daha iyi koşullarda pazarlamak için kurdukları kooperatif çalışmalarını,

c) Merkez (KOTİB): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’deki ve dünyadaki tarım ve gıda alanlarında faaliyette bulunan kooperatiflerin durumunu incelemek, ülkemizdeki kooperatiflerin etkinliğinin ve yaygınlığının arttırılmasına yönelik uygulama ve araştırmalar yapmak.

b) Türkiye’de kooperatifçiliğin sorunlarını belirlemek ve çözümüne yönelik araştırmalar yaparak ilgili makamlara bildirmek.

c) Kooperatifçiliğin ülke çapında, özellikle tarım ve gıda alanlarında yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere eğitim seminerleri, konferans, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu alanda çalışan diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Türkiye’nin bu alanda dünya konjonktürü içindeki yerinin güçlendirilmesi için Türk kooperatifçiliğinin potansiyel gücünün harekete geçirilmesine yönelik projeler hazırlamak ve çözümler üretmek.

d) Kooperatifçilik ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaları derlemek ve değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

e) Türkiye’de özellikle gıda ve tarım alanında kooperatifçilik konusunda yayımlanan yazılı, sesli ve görüntülü kayıtları içeren bir veri tabanı oluşturmak.

f) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda bilgi ve fikir alış verişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak.

g) Türk kooperatifçilik ve tarımsal iş birlikleri ile ilgili kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak; bu alanda çalışan bilim insanlarımızın bilgi ve deneyimlerini kalıcı eserler haline getirmek.

ğ) Kooperatifçilik ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye’deki ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.

h) Kooperatifçilik ile ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına bilimsel destek sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışında kooperatifçilik için önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

i) Çiftçilere ve gıda üreticilerine tarımsal iş birliği, girişimcilik ve kooperatif işletmeciliği alanında eğitimler vererek; bireylerin kooperatif çatısı altında toplanmasını ve kooperatif faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek.

j) Ülkemizdeki kooperatiflerin yönetici, personel ve ortaklarına yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurslar açmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

k) Bu alanda faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile kamu, özel sektör kuruluşları ve benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu konuda mevcut ilişkileri ve faaliyetleri geliştirme yolunda çalışmalar yapmak.

l) İleri tarım ve gıda teknolojilerini araştırarak, bu konudaki bilgi ve bulguları kooperatiflerle ve kooperatiflerin iştirakleriyle paylaşmak.

m) Türkiye’deki çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin yapısal sorunlarının araştırılmasına ilişkin akademik çalışmalara destek vermek.

n) Tarım ve gıda sektöründe kooperatifler eliyle sözleşmeli ve planlı üretime geçilmesi konularında faaliyetlerde bulunmak.

o) Türkiye’de gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler, üreticiler ve sanayi kuruluşları arasında iş birliğinin sağlanması, yaygınlaştırılması ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik uygulama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

ö) Kuruluş amacına uygun olarak yükseköğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ve dünyadaki kooperatifler, bunların üst birlikleri ve kooperatiflerle ilgili çalışan tüm kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

b) Çalışma alanlarıyla ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve danışmanlık çalışmalarına katılmak ve desteklemek.

c) Kooperatifçilik ve tarımsal iş birliği alanında ders ve eğitim seminerleri vermek, verilmesini sağlamak ve bu aktivitelere Üniversite öğrencilerinin de katılmasını teşvik etmek.

ç) Uygulama ve araştırma çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

d) Kooperatifçilik konusunda yurt içinde ve yurt dışında yapılacak bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans ve kongreler ile eğitim programlarına katılmak, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre,  eğitim ve öğretim programları düzenlemek, bu kapsamda olmak üzere sertifika ve ödüller vermek, konunun uzmanı bilim insanları ile iletişim kurmak ve bu alandaki bilimsel çalışmalara destek sağlamak.

e) Alanla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans ve doktora alanında araştırma burs kaynakları temin etmek.

f) Kooperatifçilik ve tarımsal iş birlikleri alanında yayım faaliyetlerinde bulunmak ve karar vericilere politikalar geliştirmek.

g) Dünya Kooperatifçilik Günü ve Kooperatifçilik Haftası kutlama programları içinde etkin rol alarak, ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sone erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, kuruluş amacı doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin gerekli planları hazırlamak ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, yükseköğretim kurumları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

g) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç temsilci (her fakülteden bir temsilci) ve Ar-Ge personeli veya paydaşlar arasından bir temsilci olmak üzere Rektör tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayladığı, toplam en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür. Yönetim Kurulu olağan olarak üç ayda bir, olağanüstü olarak da Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısı salt çoğunluğunun isteği üzerine toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda yapılması gereken çalışma plânı ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik kadro ihtiyacını tespit etmek.

b) Gerekli gördüğü durumlarda, kooperatifçilikle ve tarımsal iş birlikleriyle ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere Merkez bünyesinde geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkez bünyesinde yürütülmek üzere araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip gerçekleştirilmesine yönelik öneriler sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak; amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan üniversite, sanayi ve tarım sektörü ile kooperatiflerin, kooperatif üst birlik temsilcilerinin, benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletme sahibi ve müteşebbislerin katılacağı karma bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi ve Rektörün uygun görüşü ile belirlenen Mütevelli Heyetin onayladığı en az yedi, en fazla on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu olağan olarak altı ayda bir, olağanüstü olarak da, Müdürün isteği ve Rektörün onayı üzerine toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Üst üste üç Danışma Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin Danışma Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kooperatifçilik ve tarımsal iş birliği faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

b) Merkezde ulusal ve uluslararası alanda üniversite, sanayi, çiftçi kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek amacı ile yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin uygulama ve araştırma çalışmalarını geliştirmesi konusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Alet, ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, ekipman ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır. Farklı fonlardan desteklenen araştırmalar kapsamında Merkez tarafından alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Üniversitenin demirbaşına kaydedilerek Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.