4 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31089

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/1/2008 tarihli ve 26745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.