3 Nisan 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31088

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2018 tarihli ve 30542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Senato tarafından belirlenen seviyede Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylar hazırlık sınıfına kaydedilir ve kayıttan sonra üniversitelerin TÖMER’lerinden ve/veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca geçerliliği kabul edilen kurum ve kuruluşlardan alınmış Senatoca belirlenen seviyede Türkçe dil belgesini bir yıl içerisinde getirmesi istenir. Burada geçirilen süre azami süre hesabına katılmaz. Bir yıl içinde geçerli belgeyi getirmeyenlerin program ile ilişiği kesilir.”

“(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların klinik uygulaması olmayan programlara müracaatta YÖK’ten alınacak tanınma belgesini, klinik uygulaması olan programlara müracaatta ise YÖK’ten alınacak denklik belgesini ibraz etmeleri gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Bu derslerin intibak işlemlerinde bir ders en fazla 3 kredi olarak değerlendirilir.

(2) Lisansüstü programlarından özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar, en geç akademik takvimin Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi süreci içerisinde EAB/anasanat dalına dilekçe ile müracaat ederler. Adayların özel öğrenciliği, ilgili EAB/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarıyıl başlangıcında, ders kayıt ve yenileme dönemi sonuna kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Azami normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktorada dört yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.”

“(8) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin daha önceki eğitiminde kullandığı süreler kabul edildiği programa dahil edilir. Lisansüstü eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin önceki programdaki geçirdiği sürenin toplamı bu Yönetmelikte belirtilen azami süreden fazla olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kaydıyla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Doktora ve Doçentliğini o alanda almış” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.”

“(8) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tezli yüksek lisans” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tezli yüksek lisans ikinci öğretim” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yerine geçemez” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kredi ve AKTS yüküne sayılmaz” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “haftada” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredisiz olup” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “krediden fazla olmamak koşulu ve” ibaresi “kredisi olup,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendine ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı bentte yer alan “enstitüye” ibaresi “enstitü veya anabilim dalına yazılı olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yabancı uyruklu öğrenciler istemeleri halinde danışmanlarının da onayını alarak tezlerini İngilizce yazabilirler. Sosyal bilimler alanında 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan dillerde yazılabilir. Bu durumda ilgili öğrencinin danışmanı, yabancı dilde tez yazma talebini bir dilekçe ile enstitüye bildirir ve bu talep Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.”

“Enstitü Yönetim Kurulu etik ilkelere aykırı durumlar gibi gerekli hallerde gerekçesini belirtmek şartı ile tez jürisi belirleyebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “krediden fazla olamaz.” ibaresi “kredisidir.” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “kredisiz olup” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Geçerli bir mazereti olmaksızın, belirtilen bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci birinci yeterlik sınavından başarısız sayılır. Takip eden dönemde de yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, ikinci kez yeterlikten başarısız sayılarak doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının dokuzuncu cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “üç kez başarısız bulunan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tez izleme komitesi raporlarını teslim etmeyen” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Bu durumdaki öğrencilere 45 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

“(6) Üniversite dışından atanan TİK üyesinin, TİK toplantısına katılamayacağı durumlarda bu üye uzaktan erişim teknolojileri kanalıyla TİK toplantısına katılabilir. Bu durumda toplantıya uzaktan katılan TİK üyesi toplantı tutanağını elektronik posta/posta yoluyla ilgili öğrencinin danışmanına iletir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yabancı uyruklu öğrenciler istemeleri halinde danışmanlarının da onayını alarak tezlerini İngilizce yazabilirler. Sosyal bilimler alanında ise 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan dillerden birisinde yazabilirler. Bu durumda ilgili öğrencinin danışmanı yabancı dilde tez yazma talebini bir dilekçe ile enstitüye bildirir ve bu talep Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

b) Öğrencinin alanı ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin SSCI, ESCI, SCI/SCI-expanded veya TR Dizin listesindeki dergilerde kabul almış/yayımlanmış olması veya bir adet kitap yazarlığı ya da kitapta bölüm yazarlığı olması veya en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini/birkaçını yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “krediden fazla olamaz.” ibaresi “kredisidir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Öğrenciye yapılacak bildirimler, otomasyon sisteminden öğrenci tarafından takip edilmek zorundadır. Öğrenciliğin sona ermesi durumunda bildirimler öğrencinin otomasyon sisteminde bildirmiş olduğu posta adresine taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(11) Kamu-Üniversite-sanayi işbirliği ile öğrenci kabulü aşağıdaki usulle yapılır:

a) Kamu kurumları tarafından desteklenen projeye sahip veya AR-GE ve tasarım merkezlerinde en az 6 ay çalışan lisans mezunu adayın, mezun olduğu programa ait lisans/yüksek lisans diploması, not durum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile vekaletnamesi ve diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvurduğu programın EAB/anasanat dalı kurulu tarafından incelenir. EAB/ansanat dalı kurulu tarafından durumu uygun görülen aday, EAB/ansanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile programa kabul edilebilir. Aday için EAB/anasanat dalı başkanlığı isterse karşılıklı görüşme talep edebilir. Aday, talep edilmesi halinde görüşmeye katılmak zorundadır.

b) Yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayın ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. Ayrıca doktora programına öğrenci kabulünde adayın ana dili dışında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir.

c) Başvuru ve kayıt işlemleri, enstitü tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Kayıt hakkı kazanan aday ilanda yazılı belgeler ile ilanda belirtilen süre içerisinde, başvurduğu programa şahsen veya noter vekaletnamesine sahip vekili aracılığıyla kayıt yaptırabilir.

ç) Kamu-Üniversite-sanayi işbirliği ilkeleri Senato tarafından onaylanan ve Üniversite ile kurum/firma tarafından imzalanan protokol ile belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler için bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2018

30542