3 Nisan 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31088

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin sekizinci ve on birinci fıkralarında yer alan “on sekiz” ibareleri “yirmi dört”; “üç” ibareleri ise “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2015

29362

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/10/2016

29857

2-

22/4/2019

30753