2 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31087

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Yetki belgeleri: Tohumculuk faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin il müdürlüğünce yetkilendirildiğini gösteren tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesini, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesini, tohumluk bayi belgesini, tohum yetiştirici ve tohum işleyici belgesini,

o) İşletme: Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisinin, doku kültürü ile tohumluk üreticisinin, tohumluk bayisinin, tohum yetiştiricisinin ve tohum işleyicisinin faaliyet gösterdiği üretim alanını veya tesisini,

ö) Teknik personel: Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesi, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi ve tohumluk bayi belgesi için yapılan başvurularda diploması beyan edilen ziraat mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı, ziraat teknisyeni, teknisyen, tekniker, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim almış dört yıllık fakülte mezunu personeli,

p) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

r) Resmi kayıt yeri: Kayıtlı olunan vergi dairesinin bulunduğu ili,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tohum yetiştirici belgesi, yetiştiricinin çiftçi kayıt sistemi kaydının yapıldığı ilin il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve bütün illerde geçerlidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tohum işleyici belgesi, tohum işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğü tarafından, tohum işleme tesisi sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine “sistemine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, örtüaltı kayıt sistemine veya tarımsal üretim kayıt sistemine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az iki dekar fide yetiştirme serasına veya yapay ışıklandırma ve iklim kontrolü sağlanmış, hastalıklardan ari kapalı en az iki dekar fide yetiştirme alanına sahip olmak ya da kiralamak.

c) Tohum atma makinesi.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “ziraat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman mühendisi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına “belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tohumluk bayi belgesi, bayilik yapılan ilin il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yalnızca tespit edilen adreste geçerlidir. Birden fazla adres için başvurularda, başvuru yapılan bütün adreslerde ayrı ayrı tespit yapılır ve her adres için ayrı belge düzenlenir.”

“Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi veya ziraat teknisyenine ait diplomanın, teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve diplomanın örneği.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İl müdürlükleri tarafından tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi belgesi iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler on beş gün içerisinde gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek olan yetki belgelerinin örnekleri Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. İl müdürlükleri bu örneklere uygun olarak belgeleri düzenler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yetki belgeleri, veriliş tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi, Genel Müdürlükçe veriliş tarihinden itibaren üretici belgesi son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Süresi bitiminde belgelerini yenilemeyen gerçek veya tüzel kişilerin belgeleri iptal edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, yeniden tespit yapılarak ve mevcut belge iptal edilerek tekrar belge düzenlenir. Ancak eski gerçek veya tüzel kişiliğin devamı olup T.C. kimlik/vergi kimlik numarası değişmeyerek unvan değişikliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır. İl müdürlüğü bu tür işlemleri Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Yetkilendirilen Bitki Grubu” ve/veya aynı il sınırı içinde “Adres” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır. İl müdürlüğü bu tür işlemleri Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(5) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun “Adı, Soyadı-Unvanı” ve/veya “Yetkilendirilen Bitki Grubu” hanesinin değişmesi durumunda kuruluş sahiplerine; resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünden aldığı üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe ait güncel üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

(6) Verilen, yenilenen, düzeltme yapılan ve iptal edilen yetki belgeleri tarım bilgi sistemine kaydedilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Doku kültürü ile tohumluk üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum, fidan, fide ve süs bitkisi üreticileri ve tohumluk bayileri ile tohum işleyicileri yılda en az bir defa il müdürlüğü tarafından denetlenir. Denetlemelerde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulup uyulmadığı ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine, daha önce kontrol edilmiş olan tesis ve donanımların mevcut olup olmadığına bakılır. Denetimler sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyduğu ve yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilenlere iki nüsha denetim raporu düzenlenir, nüshalardan biri il müdürlüğünde muhafaza edilirken diğeri imza karşılığı verilir.

(2) İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edilmesi halinde; eksiklikler belge sahibine bildirilerek eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir ay süre verilir. Belge sahibi verilen süre içerisinde, eksiklikleri tamamladıktan sonra denetimin tekrarlanması için il müdürlüğüne müracaat eder. Eksikliklerin tamamlandığının bildirilmemesi veya verilen süre sonunda eksikliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilir. Eksikliklerini tamamlayanlara iki nüsha denetim raporu düzenlenir, nüshalardan biri il müdürlüğünde muhafaza edilirken diğeri imza karşılığı verilir.

(3) Belge düzenleyen il müdürlüğü; üreticilere ait tesis ve donanımlardan bir veya birkaçının veya tamamının il sınırları dışında bulunması ya da il sınırları dışına taşındığını tespit etmesi durumunda, tesis ve donanımların bulunduğu ya da taşındığı il müdürlüğünden denetim talep eder ve gelen sonucu üretici dosyasında muhafaza eder. Denetim neticesinde belge iptali gerekiyorsa bu işlem, belgeyi düzenleyen il müdürlüğü tarafından yapılır ve tesis ve donanımların bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Üreticinin resmi kayıt yerinin değişmesi durumunda üretici otuz gün içerisinde; resmi olarak kayıtlı olduğu ilini bildirmek için belge aldığı ilin il müdürlüğüne, belge talebi için ise resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğüne müracaat eder. Eski resmi kayıt yerinden alınan belge, belgeyi düzenleyen il müdürlüğünce iptal edilir. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun resmi kayıt yerinin değişmesi durumunda kuruluş sahiplerine; resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünden aldığı üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe ait güncel üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

(5) İl müdürlüğü bu Yönetmelik kapsamında yetki belgelerini düzenleme ve denetimle ilgili görevlerini, yetki devri yapılacak ilçe müdürlüğünde resmi kontrolörü olması durumunda, ilçe müdürlüğüne devredebilir.

(6) Tohum yetiştiricileri, tohum üretimleri aşamasında yapılan tarla kontrolleri esnasında denetlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teknik eleman” ibaresi “teknik personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ücretler, ilgili mevzuat hükümlerince hizmeti veren döner sermaye işletmesi hesabına peşin olarak yatırılır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2009

27229

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2012

28254

2-

7/12/2012

28490

3-

23/4/2015

29335

4-

8/7/2019

30825 (Mükerrer)