30 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31084

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerini ve Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bu faaliyetlerle ilişkili çalışmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Göç: Siyasal, toplumsal, ekonomik ya da eğitim gibi herhangi bir nedenle bireylerin ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme eylemini,

c) Göçmen: Herhangi bir nedenle göç eden kişiyi,

ç) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, farklı disiplinler içinde devam eden göç araştırmalarını takip etmek, bu alanlarda disipliner ve disiplinler arası yeni araştırmalar düzenlemek, göçün tarihsel ve güncel boyutlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, akademik toplantılar düzenlemek, göç alanında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için altyapı kurmak ve göç araştırmaları sahasında eğitim programları tasarlayıp bu programları birlikte iş birliği ve koordinasyon içinde yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’deki iç göç hareketleri ile yurtdışına göç hareketleri, Türkiye’ye yönelik dış göç hareketleri ve Türkiye dışında yaşayan Türkiyeli göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Uluslararası göç, mültecilik, sığınmacılık gibi konularda araştırmalar yapmak.

c) Göç ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek ve ilgili eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak.

ç) Göç araştırmaları alanında veri tabanları oluşturmak.

d) Göçün tarihsel boyutlarına dair yeni araştırmalar tasarlamak ve uygulamak.

e) Merkezin ilgi alanı içindeki konularda yüksek lisans ve doktora araştırmalarını teşvik etmek ve Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile bu alanlarda iş birlikleri yapmak.

f) Göçün ulusal-uluslararası ve tarihsel-güncel boyutlarına dair ulusal ve uluslararası konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek.

g) Türkiye’nin göç araştırmaları alanında devam eden teorik ve metodolojik sorunlarına ilişkin üst düzey ulusal bilim ve yönetim kurumlarının bilgi politikası kararlarıyla uyumlu şekilde projelendirilebilecek araştırma faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı görevlendirme teklifini Rektörlük onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkeze ait stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye ve Müdürden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

d) Üniversitenin, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Merkezin çalışma alanları kapsamındaki iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörlükçe görevlendirilen en fazla beş üye ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Boşalan üyeliklerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her akademik yılın başında ve sonunda olmak üzere müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanır.

(3) Danışma Kurulu üye çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile kararlar alınır. Oy eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Merkezin danışma organı olan Danışma Kurulunun kararları istişarî niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.