30 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31084

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ POLİTİK PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2011 tarihli ve 27838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.