30 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31084

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETMELERDE YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2018 tarihli ve 30603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi İşletmelerde Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.