30 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31084

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2009 tarihli ve 27319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.