29 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31083

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKÂ VE

VERİ BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c)  Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e)  Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yapay öğrenme ve veri bilimi alanında araştırma-geliştirme yapmak, ileri düzeyde teknolojiler geliştirmek.

b) Yapay öğrenme ve veri bilimi araştırma çalışmalarını ülke yararına yüksek teknoloji çıktılarına dönüştürmek, buna bağlı olarak bilim ve teknoloji alanında ülkenin rekabetçi gücünü artırmak, bulunduğu bölgede güçlü bir Üniversite-sanayi-kamu işbirliği ağı oluşturarak geliştirilen ileri düzeydeki veri ve yapay öğrenme teknolojilerini toplum, sanayi ve kamuya ait sorunların çözümlenmesine uyarlamak.

c) Veri işleme ve bilgi birikimine dayalı yüksek teknoloji içeren ürünler geliştirmek, ülkenin yüksek teknoloji üretimindeki dışa bağımlılığını azaltmak.

ç)  Ülkede her sektörde yüksek düzeyde gereksinim duyulan yapay öğrenme, veri işleme, robotik ve otomasyon alanlarında “Çözüm için yazılım” ilkesine bağlı yetkin ve donanımlı çağa uygun mühendis adaylarının yetiştirilmesine öncülük etmek, bu mühendisleri kamu ve özel sektörün sistemlerine entegre etmek, bunlara uygun eğitim, bilgi ve kaynak paylaşımı çalışmalarını yürütmek.

d) Yapay öğrenme ve veri bilimi alanlarında yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini oluşturmak, birlikte projeler üreterek ülke yararını en üst düzeyde gözetecek ilgili eğitim, organizasyon ve AR-GE çalışmalarını sürdürülebilir şekilde yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yapay öğrenme ve veri bilimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde        Ar-Ge faaliyetleri yapmak, yapay öğrenmenin ve veri biliminin temel bilim kuramlarını oluşturan en iyileşme, karar verme, istatistiksel makine öğrenmesi, derin öğrenme ve benzeri alanlarda yapılabilecek temel araştırmalara yardımcı uygulamalı araştırmalar yürütmek.

b) İmalat, üretim, robotik, otomasyon ve benzeri birçok sektör ve sistem içerisinde elde edilen verileri kullanılabilir veri kümelerine dönüştürmek, Üniversite-sanayi-kamu da sektörel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bilgiye dönüştürmek için gerekli veri analizi çalışmalarını yapmak, yapay öğrenme yöntemlerini uygulamak ve modellerini oluşturmak için Ar-Ge çalışmaları yapmak, tanıma, belirleme, izleme, anlam çıkarma, planlama, yapay öğrenme etmenleri, benzetim, karar destek yöntemleri ve benzeri sistemleri geliştirmek ve uygulamaya koymak.

c) Yapay öğrenme ve veri bilimi alanlarında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere gereken eğitimler tasarlamak, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenlemek, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini koordine etmek.

ç) Ürettiği bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve yapay öğrenme ve veri bilimi alanında farkındalığı artırmak için toplumun her kesimine yönelik eğitimler ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve yaygın katılımı sağlamak.

d) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere yapay öğrenme ve veri bilimi konularında ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

e) Yapay öğrenme ve veri bilimi konularında, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında yapay öğrenme ve veri bilimi alanları ile ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak.

f) Yapay öğrenme ve veri bilimi konularında ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek.

g) Yapay öğrenme ve veri bilimi konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek ve desteklemek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, görev başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet kesintisiz altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdür yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez personelinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini hazırlamak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Birim yöneticilerini belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yerine yeni üye görevlendirilir ya da görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya görev değişikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az altı ayda bir kere üye tamsayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden, sorunların çözülmesinden ve koordinasyonun sağlanmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c)  Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

ç) Merkeze bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

e)  Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

h) Merkez faaliyetlerinin daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı en az iki, en fazla dörttür. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,  2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Anlaşmalar, kaynakların kullanımı ve işbirliği

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile Avrupa Birliği fonları da dâhil olmak üzere harici kaynakların kullanımı için başvuru ve anlaşma hazırlıkları yapılarak Rektörün onayına sunulabilir.

(2) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü faaliyetlerle ilgili hizmet alım planlaması yapılarak  Rektörün onayına sunulabilir.

(3) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali konulardaki iş ve işlemleri yürüterek Rektörün onayına sunar.

(4) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında her türlü taşınır ve/veya alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. Merkez hizmetleri için sahaya kurulan uzun süreli ya da kalıcı ekipmanların mülkiyet yönetim esasları ise Yönetim Kurulu kararları ve ilgili kuruluşlarla yapılacak mutabakatlara göre belirlenir.

(5) Merkezin faaliyetlerinde Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile Üniversitenin bütün laboratuvar imkânları kullanılabilir.

(6) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.