29 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31083

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MÜ TÖMER): Munzur Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Munzur Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkçe öğretiminin daha etkin hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim-öğretim alanında çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini ölçmek için Türkçe seviye tespit sınavları düzenlemek.

b) Seviye tespit sınavlarında başarılı olan kişilere Türkçe dil yeterlilik belgesi vermek.

c) Yabancı dil olarak Türkçe öğretme sertifikası vermek amacıyla program açmak.

ç) Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Halk Bilimi, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü öğrencilerine ya da mezunlarına belge vermek.

d) Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek için Türk Dili ve Edebiyatı bölümü son sınıf öğrencilerine ya da mezunlarına staj yaptırmak.

e) Türkçe öğretimi ile ilgili bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

f) Yurt dışında Türk dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla akademik geziler düzenlemek.

g) Türk dilinin öğretilmesine katkıda bulunan ve Türk kültürüne hizmet eden kişilere ödül vermek.

ğ) Üniversiteler arası işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, yurt dışından gelen akademisyenlere Türkçe öğretmek.

h) Türkçe dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

ı) Kamu kurumları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak.

i) Merkezin kuruluş amacına yönelik diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek.

ç) Yıllık gider ve gelir bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

e) Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek.

f) Merkeze bağlı personelin çalışmalarının düzenli ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.

g) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcısı, görev süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya görevine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim, eğitim ve öğretiminin işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen akademik ve idari görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyesi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu gündem maddesi olması halinde Müdürün daveti ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan ve yazılı bir gerekçe belirtmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim, eğitim ve öğretiminin işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Türkçe öğretim kurslarında verilecek dersleri, haftalık ders saatlerini ve ders açma öğrenci yeter sayısını belirlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ders ücretlerine ilişkin Rektöre sunulacak önerileri belirlemek.

g) Merkez birimlerinin usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Bir sonraki yılın çalışma programını ve plan tasarısını Rektöre sunulmak üzere karara bağlamak.

h) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ı) Sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

i) Merkezin ödenek ve personel ihtiyacını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunda görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır; kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari koordinatör

MADDE 14 – (1) Merkezde, Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör, idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmakla görevlidir.

Eğitim-öğretim planlamacısı

MADDE 15 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir.

Öğretim elemanları

MADDE 16 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çerçevesinde, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfasının tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Birimler

MADDE 17 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.