29 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31083

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı koordinatörü: Lisansüstü alanda eğitim veren anabilim dallarında uluslararası öğrenciler ile ilgilenen koordinatörü,

b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

c) Birim koordinatörü: Meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakültelerde görevlendirilen uluslararası öğrenciler ile ilgilenen koordinatörü,

ç) Bölüm koordinatörü: Birimlere bağlı bölümlerde görevlendirilen uluslararası öğrenciler ile ilgilenen koordinatörü,

d) DPÜYÖS: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

e) Merkez (Uluslararası Öğrenci Merkezi): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı/uzman/koordinatör: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren personeli,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ı) Sınav komisyonu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile ilgili süreçte görevlendirilen komisyonu,

i) Uluslararası öğrenci: Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde Yükseköğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesine kabul edilen öğrencileri,

j) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

k) Üniversite Senatosu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite uluslararasılaşma stratejilerini sağlamak amacıyla uluslararası öğrencilere yönelik kapsayıcı ve bağlayıcı bir politika izlemek.

b) Üniversiteyi uluslararası öğrenciler açısından cazibe/çekim merkezi haline getirme yönünde sistemli çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

c) Üniversitede öğrenim gören ön lisans öğrencilerini lisans, lisans öğrencilerini ise lisansüstü programlara teşvik etmek.

ç) Üniversiteden mezun olup ülkesine dönen uluslararası öğrencilerle Üniversitenin bağını devam ettirmek.

d) Uluslararası öğrencilerin geldiği ve uluslararası öğrencilerin gelmesi muhtemel ülkelerde Üniversitenin diplomasının tanınırlığını sağlama yönünde çalışmalar yapmak.

e) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında rehberlik ve danışma alanlarıyla ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak.

f) Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımalarını, sağlıklı kararlar verebilmelerini, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarını, kültürel uyum seviyelerini ve ders başarılarının arttırılmasını sağlamak için hizmet vermek.

g) Uluslararası öğrencilerin Üniversite olanaklarından yeterli düzeyde yararlanabilmeleri için Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kayıt ve sonrası ihtiyaç duydukları öğrenci işlerine yönelik tüm konularda Üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirme, ilgili birimler ile koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri içinde olmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek, bu alanda proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve diğer kurumlar ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak.

ç) Üniversiteye yeni gelen uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, uluslararası öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

d) Uluslararası öğrencilerin, kişisel ve sosyal sorunlarını çözmeleri, gerçekçi kararlar almaları, kapasitelerini geliştirmeleri, çevrelerine sağlıklı ve dengeli şekilde uyum sağlamaları, kendilerini akademik, kültürel ve sosyal anlamda geliştirmeleri amacıyla rehberlik hizmeti sunmak.

e) ÖSYM’nin yapmadığı ve yapılmasını üniversitelere bıraktığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DPÜYÖS) ve benzeri sınavları yurt içinde ve yurt dışında düzenlemek, sınavın hazırlama, uygulama ve değerlendirmesini yapmak.

f) ÖSYM’nin yapmadığı ve yapılmasını üniversitelere bıraktığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DPÜYÖS) ve benzeri sınavları yurt içinde ve yurt dışında yapmak için ilgili mevzuat çerçevesinde kurumlarla işbirliği ve ikili anlaşmalar yapmak.

g) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına başvuran adayların Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre yerleştirme işlemlerini yürütmek.

ğ) Programların uluslararası öğrencilere yönelik kontenjanları ve diğer önemli duyurularını güncel web sayfasında yayınlamak.

h) Uluslararası öğrenciler için gerekli bilgileri içeren tanıtım materyallerini hazırlamak.

ı) Üniversiteye kayıtlı uluslararası öğrencilere kampüs, barınma, oturma izni ve sağlık hizmetleri hakkında rehberlik hizmeti vermek.

i) Uluslararası öğrencilerden sorumlu birim koordinatörleri aracılığıyla, ilgili birimlerde öğrencilerin akademik ve idari sorunlarına koordineli çözümler üretmek.

j) Uluslararası öğrenciler için, Üniversite kampüsünde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesine yardımcı olmak.

k) Kayıtlar sırasında, öğrencileri yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine yönlendirmek.

l) Uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalar, projeler ve araştırmalar gerçekleştirmek.

m) Uluslararası öğrencilerle ilgili yapılacak etkinlikleri hem Üniversite bülteninde hem de web sayfasında duyurmak.

n) Uluslararası eğitim, tanıtım, fuar ve etkinliklere Üniversite adına katılmak, bu tür uluslararası fuarların düzenlenmesine yardımcı olmak.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

ö) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli şekilde yürütülmesinden, tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) İstenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezi temsil etmek ve ilgili mevzuat hükümlerine göre merkezi yönetmek.

d) Merkez çalışmalarının, düzenli ve eşgüdüm içerisinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacına uygun işbirliği yapmak ve projeler üretmek.

f) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda çalışma programını uygulamak ve denetlemek.

g) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili Rektöre teklifte bulunmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda ihtiyaç halinde Merkeze bağlı birimlerin açılması teklifini Rektörün onayına sunmak.

h) Rektör onayı ile faaliyet alanlarında Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak, protokoller ve sözleşmeler yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, akademik birimlerden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Müdür, iki müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az beş üye ile toplanır.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulunun kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek ve Merkez tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili kararları almak.

c) Merkezin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar almak.

ç) Merkezin çalışma standartlarını iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek ve değerlendirmek.

d) Merkeze bağlı birimlerin açılmasına karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 25/2/2019 tarihli ve 30697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel İhtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.