29 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31083

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/1996 tarihli ve 22693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.