27 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31081

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan öğrenciler, daha önce almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on gün içinde transkriptleri ve ders içeriklerini (onaylı, imzalı, mühürlü) ihtiva eden bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Muafiyet, ilgili yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Ders muafiyeti otomasyon sistemine notu ile birlikte işlenir.

(2) Muafiyeti kabul edilen öğrencilerden, birinci sınıfta okutulan derslerin 30 AKTS’sinden muaf olanlar ikinci sınıfa; birinci sınıfta okutulan derslerin 40 AKTS’sinden ve ikinci sınıfta okutulan derslerin 30 AKTS’sinden muaf olanlar üçüncü sınıfa intibak edilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan öğrenciler sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait 1.60-1.69 GANO ile en fazla 2 ders, 1.70-1.79 GANO ile en fazla 3 ders alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kayıt silen öğrenciler, geçmişe ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ilişkin mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2012

28508

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/10/2017

30204

2-

8/11/2017

30234

3-

18/11/2018

30599

4-

25/10/2019

30929