27 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31081

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve yazılı tutanaklı olarak kayıt altına alınan yazılı/sözlü sınav sonucuna göre değerlendirme yapılır. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve sınav notunun % 30'u alınarak elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/3/2017

30022

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/2/2018

30322

2-

19/6/2018

30453

3-

14/5/2019

30774

4-

3/2/2020

31028