27 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31081

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans ve lisans programlarının tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Alınan derslerin başarı notu katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen notu,

b) Çözüm merkezi: Dilekçe hakkının kullanılması hakkındaki kanun gereğince verilebilecek tüm dilekçelerin işleme alındığı merkezi,

c) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ç) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

d) Kredi: Teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatlerini,

e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programını,

g) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

ğ) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

h) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

ı) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

j) Yarıyıl not ortalaması (ANO): Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin başarı notu katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen notu,

k) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Kabul, Danışman, Geçişler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Giriş esasları ve kesin kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına göre ve Üniversitenin yaptığı özel yetenek sınavı ile öğrenci alınır.

(2) ÖSYM tarafından ilan edilen tarihler arasında kayıt işlemi yapılır. Kayıt için gerekli belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokullarına süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlananlar, İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(4) Lisans ve ön lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

(5) Kayıt için sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman

MADDE 6 – (1) Her öğrenci için kayıt olduğu bölümün başkanı tarafından, danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrencinin akademik gelişimini izler. Öğrencilerin derslere yazılma, ders ekleme bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.

(3) Mazereti nedeniyle süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için; müracaatın yazılı olarak akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt süresi içerisinde yazılı olarak yapılması gerekir. Mazeretin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrencinin ders kayıt işlemleri akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt süreleri içerisinde kendisi veya resmî vekâletname verdiği kişi tarafından yapılır.

(4) Ön lisans öğrencileri için dört, lisans öğrencileri için sekiz yarıyıl eğitim-öğretim süresini dolduran ancak mezun olamayan öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kredileri göz önünde bulundurularak Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten sonra kaydını yenilemek zorundadır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 8 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Dikey geçişler, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Dikey geçiş ile gelen öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden kayıt yaptırdıkları lisans programı müfredatındaki derslerle eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı 20 inci maddede yer alan not sistemine dönüştürülerek yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

(2) Öğrencinin programa kabulü, geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Çift anadal ve yan dal programı

MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yan dal, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Esaslarını ve başvuru koşullarının Senato tarafından belirlendiği çift anadal ve yan dal programlarına öğrenci kabulü, ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları

MADDE 11 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından iki yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde değişim çerçevesinde okudukları diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, ilgili bölüm ve kurum öğrenci değişim koordinatörünün gözetiminde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

 (4) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Alınan notlar 20 inci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir ve ortalamaya katılır.

(5) Değişim programı öğrencilerinin Üniversiteye öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az on dört hafta ve en az yetmiş iş gününden oluşur. Senato, gerektiğinde yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yarıyıl sonu sınavları ile staj gerektiren programlarda staj süreleri bu sürenin dışındadır.

(2) Gerektiğinde ilgili birim tarafından önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim programları

MADDE 13 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim, bölüm başkanının önerisi ile ilgili kurul tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan öğretim programına göre yapılır.

(2) Öğretim programlarındaki değişiklik teklifleri her yıl mayıs ayı sonuna kadar Senatoya sunulur.

Derslerin kredi değeri

MADDE 14 – (1) Bir dersin kredi değeri, öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir.

Ön koşullu dersler ve diğer koşullar

MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere ön koşul dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön koşul ve diğer koşullar, bölüm başkanının önerisi ile ilgili kurul tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programına göre uygulanır.

Yarıyıl ders kaydı, ders ekleme-bırakma

MADDE 16 – (1) Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Normal ders yükü öğrencinin kayıt olacağı yarıyılda yer alan derslerin kredi değerleri toplamıdır. Alt yarıyıllardan başarısız olunan ve/veya daha önce alınmayan derslerle birlikte öğrencinin azami ders yükü 45 krediyi ve normal ders yüküne ek olarak üç dersi geçemez. Bu kapsamda devam zorunluluğu bulunmayan dersler de ders yükünden sayılır. Haftalık ders programında çakışma olması halinde öğrenci alt yarıyıldan devamsızlık gösterdiği ve ilk defa kayıtlandığı dersleri almak zorundadır; çakışan üst yarıyıl dersleri bırakılır.

b) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadıkları ve/veya başarısız oldukları derslere kaydolmak zorundadır. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, Senato tarafından onaylanan diğer dersler alınır.

c) Öğrenciler AGNO yükseltme amacıyla önceki yarıyıl/yıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler.

ç) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

d) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıllardan haftalık ders programında çakışma olmaması kaydıyla ön koşullu ve üst yarıyılda ilk defa açılacak dersler hariç azami 45 kredi ve en fazla üç ders alabilir.

e) Ortak zorunlu dersler dahil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrenciler, muaf olduğu derslerin toplam kredisi kadar üst yarı yıldan ders alabilir.

f) Öğrenci, danışmanının onayıyla akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders bırakabilir, ders ekleyebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

(3) Daha önce devam koşulu sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak dersin uygulamasında başarısız olan öğrenci, derse devam koşulunu sağlamış olsa bile ilgili derse tekrar kayıtlanmak ve devam etmek zorundadır.

(4) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

Ders muafiyeti

MADDE 18 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş, dikey geçiş ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde onaylı transkriptleri ve ders içeriklerinin eklendiği bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurularını Çözüm Merkezi aracılığıyla yaparlar. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, ilgili yönetim kurulunda görüşülerek Senato tarafından belirlenen esaslara göre karara bağlanır.

Fazladan alınan dersler

MADDE 19 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. Seçimlik derslerden sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıda ders, en yüksek not alınan dersten başlayarak AGNO’ya katılır.

(2) Fazladan alınan başarılmamış olan dersler mezuniyette transkriptten silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Başarı Durumu ve Sınavlar

Notlar ve başarı durumu

MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders başarı notu olarak takdir olunur.

a) 100 üzerinden transkriptte gösterilen notlar şunlardır:

            Başarı Notu              Katsayı                  Eş Değer Puan

                  AA                       4,00                           90-100

                   BA                       3,50                            85-89

                   BB                       3,00                            75-84

                   CB                       2,50                            65-74

                   CC                       2,00                            60-64

                   DC                       1,50                            55-59

                  DD                       1,00                            50-54

                   FD                       0,50                            45-49

                   FF                       0,00                            00-44

b) AA, BA, BB, CB, CC harf notu alınan dersler başarılı kabul edilir.

c) DD ve DC harf notu alınan dersler, AGNO’nun 2,00 ve üzerinde olması halinde başarılı kabul edilir.

ç) FF ve FD harf notu alınan dersler başarısız kabul edilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrenci için B harf notu verilir ve ortalama hesabında dikkate alınmaz. Bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersleri süresinde tamamlayamayan öğrencilere E (Eksik) notu verilir. Öğrenci E notu aldığı dersin eksiklerini, ders notunun ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler en fazla on beş gün daha uzatılabilir.

(3) Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

(4) Değişim programlarına katılan öğrencilerin başarı notu tespitinde Senato tarafından kabul edilen Not Sistemleri Karşılaştırması tablosu kullanılır.

(5) AGNO’su 2,00 ve daha yukarı olan FF, FD notu bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak o dersin başarı notu belirlenir. Buna göre, derslere ait dönem içi başarı değerlendirme oranları mayıs ayının sonuna kadar Senatonun onayına sunulur ve Öğrenci Bilgi Sistemi kanalı ile akademik yıl başlamadan önce ilan edilir. Uzaktan öğretim yoluyla verilmekte olan derslerin ara sınavları da çevrimiçi olarak yapılabilir. Uzaktan öğretimde sınavların gözetimsiz yapılması halinde ara sınavın ağırlığı %20’den fazla olamaz.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Notlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekmektedir.

Sınav programları ve yeri

MADDE 22 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır.

Mazeret sınavları

MADDE 23 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile kayıtlı oldukları programın bağlı olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne müracaat ederler.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin yarıyıl sonunda başarısız oldukları ve not yükseltmek istediği dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda o yarıyıla ait derslerin sınavları yapılır.

(2) Yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların % 40’ı ve bütünleme sınavında alınan notun % 60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır.

Mezuniyet sınavı

MADDE 25 – (1) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu dersler için sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

(2) Mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede kayıtlı bulunduğu programın bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul sekreterliğine müracaat eder. Mezuniyet sınavına girebilmek için dersin devam koşulunu sağlamış olmak gereklidir.

(3) Mezuniyet sınavında alınan not, ara sınav şartı aranmadan ortalama kabul edilir. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler o dersi ilgili yarıyılda yeniden almak zorundadır.

Sınav şekli

MADDE 26 – (1) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı ve bölüm başkanının teklifi, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yazılı, sözlü, proje, sunum, uygulama veya ödev olarak yapılabilir.

(2) Sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı ile ilgili değişiklik teklifleri her yıl mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu programın bağlı olduğu ilgili dekanlık ya da müdürlüğe itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanın görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Maddi hata tespit edilmesi halinde not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin başarı notunun katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota AGNO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma

MADDE 29 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, program adı açıklanmak suretiyle, lisans veya ön lisans diploması verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.

Ön lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, AGNO’sunu en az 2,00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, 25 inci madde hükümlerine göre mezuniyet sınavı hakkından yararlanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitime ara verme

MADDE 31 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl izin verilebilir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu programın bağlı olduğu dekanlık veya müdürlüğe başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süre, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 32 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı oldukları programın bağlı olduğu dekanlık veya müdürlüğe yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Burslu öğrenciler

MADDE 33 – (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin bursunun bir sonraki öğretim yılında devam etmesi için;

a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

b) Öğrenim süresinin, hazırlık sınıfı hariç ön lisansta iki, lisansta ise dört yılı aşmamış olması,

gerekir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmeyen öğrencinin bursu, eğitim gördüğü yılsonu itibarıyla kesilir.

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 34 – (1) Kesin kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres tebligat adresidir. Adres değişikliklerini öğrencinin bir ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 25/9/2016 tarihli ve 29838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.