27 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31081

YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İSTE-TÖMER): İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, materyal geliştirmek ve mevcut materyali temin etmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinlerarası çalışmalar yapmak; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerine yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmek ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.

c) Türk dilini yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak bunların sonucuna göre, dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek, uluslararası ölçütlere uygun olarak başarı durumlarını gösteren sertifikalar vermek.

d) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi konusunda araştırmalar yaparak etkili programlar ve materyaller geliştirmek.

e) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dilbilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak; Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilebilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda ortak çalışmalar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

g) Merkezin amacı doğrultusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; gerektiğinde Üniversitenin sürekli eğitim merkezi ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ğ) Talep hâlinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

h) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak ve staj imkânları oluşturmak.

ı) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

i) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar ve öğretilmesi konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar düzenlemek.

j) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dönüş yapan göçmenlerin, çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye gelenlerin kültürel oryantasyonlarına ilişkin programlar hazırlamak ve uygulamak.

k) Türk dili içerikli derslerin uzaktan eğitim yoluyla etkin olarak verilmesi için Üniversitedeki ilgili birimler ile iş birliği yapmak.

l) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği yapmak.

m) Türk dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılmasını teşvik etmek; Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

n) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği yapmak.

e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

g) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevi

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını kontrol etmek ve onaylamak.

b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek ve onaylamak.

c) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi ve öğretim elemanlarının eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitime ilişkin konuları belirlemek.

ç) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve iş birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

d) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.

e) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından gündeme getirilen konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez Sekreteri

MADDE 16 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Sekreterinin görevleri

MADDE 17 – (1) Merkez sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapmak.

Birimler

MADDE 18 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir. Birim sorumlusu, Müdür tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 21 – (1) Merkez bünyesinde yapılacak tüm iş ve işlemlerde 14/8/2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.