27 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31081

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2017 tarihli ve 30094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten (F) veya (W) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince uygulanmak zorunda olunan dersler hariç olmak üzere, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen dersleri alırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/6/2017

30094

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/10/2018

30571

2-

25/10/2019

30929