27 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31081

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2010 tarihli ve 27677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin adı “MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin birinci maddesinde yer alan “mal, hizmet ve alım ve ihalelerinde” ibaresi “mal ve hizmet alım/ihalelerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kamu İhale Kanununun” ibaresi “4734 sayılı Kanunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “geliştirme,” ibaresinden sonra gelmek üzere “danışmanlık” ibaresi eklenmiş, (h) bendinde yer alan “ihale yetkilisi” ibaresi “ihale/alım yetkilisi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“y) Alım: Doğrudan teminle yapılan alımları,

z) Çerçeve anlaşma: MKE ile en az üç istekli arasında, en fazla 48 aylık bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

aa) İşbirliği: Kamu ve özel sektörün birlikte katılımını içeren tüm mal ve hizmet sağlama modellerini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığında yer alan “alım konuları” ibaresi “görevleri” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kurum birimlerinde kullanılan ve yıllık ihtiyaç tutarı, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tutarı aşan mal, hizmet ve danışmanlık hizmetlerine ait, teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılacak verileri bilgi bankası oluşturur ve sürekli olarak geliştirir. Yabancı isteklilere açık olarak İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak ihalelerde yaklaşık maliyet hesap cetvelinin oluşturulmasına yönelik olarak fabrika ve işletmelerden gelecek talep üzerine gerekli olan piyasa araştırmasını fabrika ve işletmelerin yaklaşık maliyet şeflikleriyle koordineli olarak yaparak ilgili birimlere gönderir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu şekilde görevlendirilen yedek üye geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ihalenin sözleşmeye bağlanmasını” ibaresi “sözleşmenin imzalanmasını ve yürürlüğe girmesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “.” ibaresi “,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Hizmet İstek Formu.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (t) bendinde yer alan “Kamu İhale Kanununa” ibaresi “4734 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiştir.

“d) İhaleye katılma şartları, gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranılan malî ve teknik yeterlikler ve nitelikler, isteklilerin en geç sözleşmenin imzalanacağı tarihte kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütnameyi teklifleriyle birlikte verecekleri,”

“ğ) Hizmet ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinde yerli istekliler ve mal alımlarında yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, fiyat avantajı uygulanacak ise, yüzde on beşe kadar, yüzde on beş dâhil uygulanabileceği, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan orta ve yüksek teknolojili mallar listesi kapsamında olanlarda yerli malı ve yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine yüzde on beş fiyat avantajı uygulanacağı, ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olmasının gerekli olduğu,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “esas olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “yardımcılarının” ibaresi “yardımcıları ve/veya Hurda Müdürleri” olarak, yedinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “ilgili şube müdürlüklerinin” ibaresi “ihtiyaç sahibi birimin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “imzalanmasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yürürlüğe girmesini” ibaresi eklenmiştir.

“(3) Ödeneği yıllık yatırım programında yer alan mal ve hizmetlere ait teknik şartnameler; ihtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanır. Yetki devri yapılmayan ve tedariki Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığınca yürütülecek işlerde, ihtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanan şartnameler gerek duyulması halinde Başkanlığın önerileri doğrultusunda düzenlenir. Yeni tesis ve üretim hattı kurulumuna ilişkin olarak yapılacak mal veya hizmet alımlarında ihtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanan teknik şartnamelere Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda son şekli verilir.”

“b) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere ait teknik şartnameler ihtiyaç sahibi birim ve Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığına bağlı ilgili şube müdürlüğünde açılacak Teknik Şartnameler Dosyasında muhafaza edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yazı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, faks, elektronik posta” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yönetim Kurulunun ihale/alım yetkilisi olduğu ihale ve/veya alımlarda düzeltme ilanı için onay Genel Müdürden alınır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “usulü;” ibaresinden sonra gelmek üzere “ön yeterlik ilanında belirtilen kriterlere göre” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “veya” ibaresi “belgeler ve/veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda hiç teklif çıkmaması veya geçerli teklif çıkmaması durumunda,”

“d) İdarenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde yer alan ve her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenen limite kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarında,”

“(2) Pazarlık yönteminde, birden fazla istekli ilân yapılmaksızın davet edilir. İstenilen belgelerin tamam olduğunun anlaşılmasından sonra ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”

“(3) Birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında yapılacak ihalelerde birden fazla istekli ilân yapılmaksızın davet edilir. İstenilen belgelerin tamam olduğunun anlaşılmasından, idarî ve teknik konuların görüşülüp karara bağlanmasından ve isteklilerin ihale dokümanını okuduklarına ve kabul ettiklerine dair imzalarının alınmasından sonra gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. Bu tekliflerin alınmasından sonra ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”

“(4) Bu yönteme göre yapılan ihalelerde indirimli fiyat teklifi vermeyen isteklilerin ilk teklifleri son teklifleri olarak kabul edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kişiden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya aynı mal ve hizmetlerin üretim veya satış yetkisine sahip diğer gerçek ya da tüzel kişilerden” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendi, (ı) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “isteklilere” ibaresi “istekli/isteklilere” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “(j) ve (k)” ibaresi “(j), (k) ve (l)” olarak, “isteklilerle” ibaresi “istekli/isteklilerle” olarak değiştirilmiştir.

“e) MKE’nin merkez ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde, büyükşehir belediye sınırları dahilinde bulunan idareler için belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limiti aşmayan ihtiyaçlarında,”

“2) İsteklilerden gelen işbirliği teklifleri, Genel Müdür oluru ile oluşturulacak komisyonlar tarafından, öncelikle gelen teklifin işbirliği niteliğinde bir teklif olup olmadığı incelenir, bu inceleme sonucunda teklifin işbirliği niteliğinde olduğunun belirlenmesi durumunda söz konusu işbirliği teklifinin teknik, malî, ekonomik ve pazar durumu açısından değerlendirilmesini içeren bir raporun hazırlanmasından sonra Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara istinaden kabul edilip uygulamaya geçirilir.”

“i) İsteklilerin üretim yeteneklerinin kanıtlanmasına veya yeni ürünlerin müşterilere kabul ettirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetlerde, ayrıca üretim yeteneğini kanıtlamış istekliden, diğer isteklilerin de üretim yeteneklerinin araştırılmasına devam edilmesi şartıyla, yapılacak alımlarda,”

“l) Savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak tedarik edilmesi zorunlu olan mal ve hizmet alımları.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve diğer bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çerçeve Anlaşma İhaleleri

Temel ilkeler

MADDE 27/A – (1) Çerçeve anlaşma ihaleleri tedarikine sürekli olarak ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımları için yapılır.

(2) Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

b) Çerçeve anlaşmaların süresi kırk sekiz ayı geçemez.

c) Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan münferit sözleşmelerde, sözleşmenin ifasının çerçeve anlaşma süresi içerisinde yapılması zorunludur. Ancak iş artışı yapılması, mücbir sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde ya da gecikme cezasının uygulandığı durumlarda münferit sözleşmenin ifası çerçeve anlaşma süresi aşılarak gerçekleştirilebilir.

ç) Çerçeve anlaşma ihalesine çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması şartı aranmaz. Ancak münferit sözleşme aşamasında ödeneğin bulunması zorunludur. Ödenek, münferit sözleşme aşamasında ihtiyaç konusu mal ve/veya hizmet için çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen bedeller dikkate alınarak münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından belirlenir.

d) Çerçeve anlaşma yapılmış olması MKEK’ye alım yapma yükümlülüğü getirmez. MKE çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.

e) Çerçeve anlaşma ihalelerinde açık ihale usulü uygulanır.

Genel esaslar

MADDE 27/B – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir.

(2) Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle listeye alınır.

(3) Çerçeve anlaşma ihalelerinde anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

(4) Kısmi teklife açık çerçeve anlaşma ihalelerinde her bir kısma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilir. Çerçeve anlaşma imzalanabilmesi için her bir kısım için çerçeve anlaşma imzalayacak en az üç isteklinin bulunması gerekir. Bu sayının üçün altına düştüğü durumlarda çerçeve anlaşma imzalanmayarak bu kısma ilişkin çerçeve anlaşma ihalesi iptal edilir.

(5) Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine katılamazlar.

(6) Münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedeli çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelinin fiyat farkı uygulanmış tutarını aşamaz.

(7) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyen istekliler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

(8) Münferit sözleşmeler ile yapılacak olan alımların toplam miktarı, iş artışları dahil, çerçeve anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarını aşamaz.

(9) Çerçeve anlaşma aşamasında geçici teminat ve kesin teminat istenilmez. Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarında, münferit sözleşme aşamasında kesin teminat alınması zorunludur. Kesin teminat alınması durumunda münferit sözleşme bedeli üzerinden hesaplanarak ihale dokümanında belirtilen oran üzerinden kesin teminat alınır.

Yaklaşık maliyet

MADDE 27/C – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinin yaklaşık maliyeti, bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere göre belirlenir.

(2) Yaklaşık maliyet, çerçeve anlaşmanın süresi dikkate alınarak anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarının tamamı üzerinden hesaplanır.

(3) Münferit sözleşme aşamasında yaklaşık maliyet, ihtiyaç miktarı göz önüne alınarak hesaplanır. Bu hesaplama çerçeve anlaşma yapılması aşamasında tespit edilen fiyat farkı eklenmiş bedel üzerinden yapılabilir.

On iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesi

MADDE 27/Ç – (1) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Bu belgelendirmenin yapılması gereken tarihler ay ve yıl olarak çerçeve anlaşmada belirtilir. Yeterliğin devam edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilir. Çerçeve anlaşma ihalesinde öngörülen yeterlik kriterlerinden hangilerinin on iki ayda bir istenileceği ihale dokümanında belirtilir. Yeterliği devam etmeyen istekli ile imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde ise mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

Listenin oluşturulması

MADDE 27/D – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde yeterlik kriterlerini sağlayan çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale ilanı ile ihale dokümanında belirtilir. Bu durumda idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlayarak listeye alınacak istekliler belirlenir.

(2) Listeye alınacak istekliler sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(3) Listeye alınacak isteklilerin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; idare tarafından tespit edilecek hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir. Münferit sözleşme aşamasında isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde; çerçeve anlaşma aşamasında öngörülen hesaplama yöntemi değiştirilmeksizin, dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

Tekliflerin eşit olması durumu

MADDE 27/E – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde tekliflerin eşit olması nedeniyle listeye alınacak istekli sayısının ihale dokümanında öngörülen sayıyı aşması halinde, aynı teklifi veren isteklilerin tamamı listeye alınır.

(2) Münferit sözleşme aşamasında birden fazla istekli tarafından verilen tekliflerin eşit olduğu ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda bu Yönetmeliğin “İhalenin açık eksiltme ile sonuçlandırılması veya indirim yaptırılması” başlıklı maddesi uygulanır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 27/F – (1) Çerçeve anlaşma aşamasında aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanması bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) Münferit sözleşme aşamasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaz.

Münferit sözleşme

MADDE 27/G – (1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dahilinde teklif vermeye davet edilir. Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu malın miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve isteklinin fiyat farkına ilişkin esaslara göre güncellenen birim fiyat teklif bedeli belirtilir. İsteklilere, ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. Teklif vermeye davet yazısı faks ve elektronik posta ile de gönderilebilir ve son teklif verme tarihinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir.

(2) Mevcut aşamadan sonraki işlemlere bu Yönetmelikte belirtilen kurallara göre devam edilir.

(3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek münferit sözleşmenin imzalanmaması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, listede yer alan diğer istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilebileceği gibi yeniden teklif vermeye de davet edilebilir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına düşmesi durumunda, çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir. Bu durum, çerçeve anlaşmaya dayanarak daha önceden akdedilen münferit sözleşmelerin yürütülmesini etkilemez.

(4) Münferit sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İsteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması halinde münferit sözleşme imzalanmayarak kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

(5) Mücbir sebep halleri dışında, münferit sözleşmeye davet edilen istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

Fiyat güncellemesi

MADDE 27/Ğ – (1) Fiyat güncellemesi tespitinde, çerçeve anlaşma ihalesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Yİ-ÜFE Genel satırındaki endeks ile münferit alım aşamasında teklif vermeye davet yazısından bir önceki aya ait endeks birbirine oranlanarak bulunacak katsayı baz alınır. Münferit alım kapsamında isteklilerden teklifleri istenilmeden önce çerçeve anlaşma ihalesinde teklif ettikleri fiyatlar söz konusu endekse göre güncellenerek isteklilere bildirilir ve münferit alım aşamasındaki tekliflerini bu bedel aşılmaksızın vermeleri istenir.

(2) Nikel, çinko, demir, alüminyum, kurşun, kalay, bakır, pirinç gibi malzemeler için fiyat güncellemesi hesaplamasında ise LME (Londra Metal Borsası) fiyatları esas alınacaktır.

(3) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk parası ile ödenen işler için fiyat güncellemesi uygulanmaz.

(4) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk parası ile ödenen işlerde sözleşmede öngörülen malın teslim süresinin sona ermesi ve idarenin izni ile cezalı sürelerde yapılan teslimatlarda sözleşmede öngörülen teslim tarihi ile cezalı çalışılan süre içerisinde yapılan teslimat tarihindeki döviz kurundan düşük olanı esas alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendi ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Müsteşarlığınca” ibaresi “ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

“ç) Gerekçesi belirtilmek şartıyla yabancı isteklilere açık ihalelerde isteklilerden,”

“a) Ancak işin özelliğine göre ve ihale onay belgesinde gerekçesi belirtilmek şartıyla, yaklaşık maliyeti 200.000. – (iki yüz bin) Türk Lirasını aşmayan, İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı isteklilere açık ihalelerde, isteklilerden kesin teminat istenmeyebilir. Bu bentte yer alan parasal sınır her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.”

“b) Teklif edilen para birimi cinsinden bankalar, özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “faks” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya elektronik posta” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “faks” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya elektronik posta” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mal alım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinde;” ibaresi “Mal alım ihalelerinde işin özelliği dikkate alınarak aşağıdaki seçeneklerden birine ihale dokümanında yer verilir;” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) İhale/alım, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Sözleşmenin fesih şartları, sözleşme bedelini aşmamak üzere sözleşme değişiklik şartları,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu İhale Kanununun” ibaresi “4734 sayılı Kanunun” olarak, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Doğrudan teminin parasal limiti kapsamında yapılacak alımlarda iş artışı yapılamaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu İhale Kanununun” ibaresi “4734 sayılı Kanunun” olarak, “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun” ibaresi “4735 sayılı Kanunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Çerçeve anlaşma ihalelerinde fiyat güncellemesi 27/Ğ maddesindeki hükümlere göre uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52 – (1) Tedarik edilen mal ve hizmet bedelleri;

a) Mal alımlarında; geçici veya kesin kabul raporu, hammadde ve malzeme ambar giriş pusulası ve faturaya istinaden,

b) Hizmet alımlarında; alım organları veya sözleşmenin yürütülmesi ile görevli ihtiyaç sahibi birim tarafından onaylanmış hak ediş ve hak edişe uygun düzenlenmiş faturalara istinaden,

c) 27 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi esaslarına göre doğrudan temin suretiyle alınan, ancak fatura ile belgelendirilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetlerin bedelleri; alım organları tarafından düzenlenecek gider pusulalarına istinaden,

ç) Kullanım hakkı ve kira bedelleri; kira sözleşmesine ve hakkın kullandırılmasına dair sözleşmeye istinaden ve anılan sözleşmede belirtilen esaslara göre malî işler birimleri tarafından veya alım yapacak görevlilere verilecek iş avanslarından karşılanmak suretiyle, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Malî İşler ve Muhasebe Yönergesi esaslarına göre ödenir.

(2) Yabancı isteklilere açık ihalelerde mal veya hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde, uluslararası ticaret kurallarına, kambiyo mevzuatına ve sözleşmede öngörülecek şartlara uyulur. Bu durumda yerli istekliye bedel ödenebilmesi için mal ya da hizmetin idareye teslimi şarttır. Yabancı istekli için geçici kabulde ödenecek oran mal ya da hizmeti idareye teslim eden yerli istekli için de uygulanır.

(3) Yatırım programı kapsamındaki yabancı isteklilere kapalı mal ve hizmet alımlarında; mal ya da hizmetin teslim edilmesi şartıyla ödemeye ilişkin diğer hükümler sözleşmesinde düzenlenir. Bu durumda sözleşme bedelinin en az %40’ının geçici kabule bırakılması şarttır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu İhale Kanununun” ibaresi “4734 sayılı Kanunun”, ikinci fıkrasında yer alan “Kamu İhale Kanunu” ibaresi “4734 sayılı Kanun” ve “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” ibaresi “4735 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe 53 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 53/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal MKE’ye bildirilir. MKE bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Diğer yönetmelik, yönerge ve genelgelerdeki atıflar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yayımlanmış olan yönerge, yönetmelik ve genelgelerde yer alan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2010

27677

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/4/2017

30048