26 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31080 (Mükerrer)

KANUN

AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7227                                                                                             Kabul Tarihi: 25/3/2020

MADDE 1 – 17/1/2013 tarihli ve 6398 sayılı Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “67.790.000” ibaresi “577.950.000” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 6398 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

26/3/2020