24 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31078

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE PİYASAYA

ARZI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2017 tarihli ve 30235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Belgelerde belirtilen bilgi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “belgelerin firma yetkilisi tarafından onaylı suretlerini,” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “dördüncü, beşinci ve sekizinci” ibaresi “üçüncü, dördüncü ve yedinci” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla firmalar, EK-1’in birinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci maddelerinde istenilen belgeler ve kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden, Bakanlıkça yapılmak üzere; sekizinci maddesinin (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler ile daha önce düzenlenen belgenin aslı ile belgenin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük tarafından bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde söz konusu belgenin geçerlilik süresi, sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl için yenilenir.”

MADDE  3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan “GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak, “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğin” ibaresi “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmeliğin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3’ün 19 uncu, 21 inci ve 22 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19. ÜRETİCİ BELGESİ

İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın belirtilen adreste söz konusu bitki koruma ürününün üreticisi olduğuna dair üretim iznini veren yetkili kurumdan alınmış aktif madde, aktif madde oranı ve formülasyon şeklini gösteren ve o ülkedeki T.C. temsilciliğinden onaylı veya apostilli belge,

Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

“21. MARKA TESCİL BELGESİ

Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;  Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi.

22. FİRMA BİLGİSİ

Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4’ün 15 inci, 17 nci ve 18 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15. İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın belirtilen adreste söz konusu bitki koruma ürününün üreticisi olduğuna dair üretim iznini veren yetkili kurumdan alınmış aktif madde, aktif madde oranı ve formülasyon şeklini gösteren ve o ülkedeki T.C. temsilciliğinden onaylı veya apostilli belge,

Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

“17. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;  Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi.

18.  Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5’in 13 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13. İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın belirtilen adreste söz konusu bitki koruma ürününün üreticisi olduğuna dair üretim iznini veren yetkili kurumdan alınmış aktif madde, aktif madde oranı ve formülasyon şeklini gösteren ve o ülkedeki T.C. temsilciliğinden onaylı veya apostilli belge,

Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

“15. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;  Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi.

16. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’nın 11 inci ve 12 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;  Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi.

12. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-7’nin 11 inci, 13 üncü ve 14 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11. İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın belirtilen adreste söz konusu bitki koruma ürününün üreticisi olduğuna dair üretim iznini veren yetkili kurumdan alınmış aktif madde, aktif madde oranı ve formülasyon şeklini gösteren ve o ülkedeki T.C. temsilciliğinden onaylı veya apostilli belge,

Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

“13. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;  Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi.

14. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-8’in 15 inci, 17 nci ve 18 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15. Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

“17. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;  Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi.

18. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-9’un 14 üncü, 16 ncı ve 17 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14. İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın belirtilen adreste söz konusu bitki koruma ürününün üreticisi olduğuna dair üretim iznini veren yetkili kurumdan alınmış aktif madde, aktif madde oranı ve formülasyon şeklini gösteren ve o ülkedeki T.C. temsilciliğinden onaylı veya apostilli belge,

Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

“16. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;  Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi.

17. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK-11’inde yer alan “GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak, “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” ibaresi “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK-12’sinde yer alan “GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak, “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” ibaresi “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-14’ün 5 inci ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın belirtilen adreste söz konusu bitki koruma ürününün üreticisi olduğuna dair üretim iznini veren yetkili kurumdan alınmış aktif madde, aktif madde oranı ve formülasyon şeklini gösteren ve o ülkedeki T.C. temsilciliğinden onaylı veya apostilli belge,

Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

 “7. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-15’in 12 nci, 14 üncü ve 15 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12. İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın belirtilen adreste söz konusu bitki koruma ürününün üreticisi olduğuna dair üretim iznini veren yetkili kurumdan alınmış aktif madde, aktif madde oranı ve formülasyon şeklini gösteren ve o ülkedeki T.C. temsilciliğinden onaylı veya apostilli belge,

Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

“14. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;  Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi.

15. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-16’nın 5 inci, 10 uncu ve 12 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

“10. Kontrolleri, Bakanlığın veya belgeyi sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere;

a) Üretim izin belgesi,

b) Fason üretim sözleşmesi.”

 “12. Kontrolleri, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden yapılmak üzere, Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi.”

MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 3 üncü ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2017

30235

 

Eki için tıklayınız.