23 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31077

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Danışma Kurulu: Enstitünün Danışma Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gerekli gördüğü hallerde Enstitünün çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışma grupları ve araştırma masaları oluşturmak. Çalışma gruplarının ve araştırma masalarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, çalışma gruplarının ve araştırma masalarının birbirleriyle ve kendi aralarındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10/A – (1) Danışma Kurulu; Enstitünün ulusal ve uluslararası çalışma alanlarında, bilgi, tecrübe ve eser sahibi kişiler ve bilim insanları ile bu alanlarla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite içinden veya dışından, istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve Balkanlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından en fazla otuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Enstitü Müdürünün çağrısı üzerine, salt çoğunluk aranmadan, Enstitü Müdürünün başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Enstitü Müdürünün teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Enstitü Müdürünün görevinin sona ermesi halinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer. Danışma Kurulu üyeleri bu süre sonunda yeniden üyeliğe seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu; Enstitünün danışma organı olup kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, Enstitünün ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamak konusunda katkı sağlar. Enstitünün çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur ve değerlendirmeler yapar. Danışma Kurulu üyeliği gönüllülük esasına dayanır ve Kurul üyelerine bu görevlerden dolayı ücret ödenmez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2010

27736