23 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31077

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL SANATLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kaynak araştırmaları yapmak.

b) Eser tespit ve değerlendirmeleri yapmak.

c) Geleneksel sanatları koruma ve yaşatma çalışmaları yapmak.

ç) Geleneksel sanatlar alanında her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme ile deneme ve tasarım çalışmalarını yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Medeniyetimizin temelini teşkil eden sanatlarımızın ülkemiz açısından sosyo-kültürel önemini vurgulayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında özgün biçimleriyle tanıtımını yapmak.

b) Geleneksel sanatlarımıza ait ilgili bilgi, belge, araç ve gereçleri toplamak, çeşitli nedenlerle yurt dışına çıkmış olan eserlerin ülkemizde iadesini sağlama yönünde çalışmak, bunların fotoğraf, maket ve reprodüksiyonlarını sağlayıp sergilemek.

c) Geleneksel sanatların nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çeşitli bilgilerle çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu gerçekleştirmek.

ç) Geleneksel sanatlar alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve her tür bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek.

d) Öğrenci, personel ve halka yönelik eğitim amaçlı özel programlar düzenlemek.

e) Geleneksel sanatlar ve tasarım alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak kongre, konferans, sempozyum, seminer, festival ve benzeri ulusal ya da uluslararası bilimsel etkinlikleri organize etmek veya düzenlenen etkinliklere katılmak.

f) Geleneksel sanatlara ait eserlerin üretilmesi ve sergilenmesi için çalışmalar yapmak, eserlerin üretilmesi için gerekli aletleri almak, kurmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

g) Kalemişi, hat, tezhip, minyatür, cilt ve katı’ gibi kitap sanatlarına ait örnekleri derlemek, koleksiyonlar ve müze oluşturmak.

ğ) Kütüphane ve müzelerde bulunan medeniyetimize ait yazma eserlerin, müzehhep kitapların, levhaların korunması, bakımı, onarımı ve tasarımı ile üretim için gerekli çalışmalarda bulunmak, laboratuvar ve atölye kurmak.

h) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri yayın organları ile el sanatları alanında yapılan araştırmaları duyurmak.

ı) Başta Konya ili olmak üzere geleneksel sanatları ihtiva eden sanatları devam ettirmek ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, günümüzde de bu sanatlarla uğraşan sanatkârların deneyimlerinden yararlanmak ve üretimde bulunmak.

i) İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak kurslar düzenlemek ve bu kursları başarıyla bitirenlere ilgili mevzuatına göre sertifika/başarı belgesi vermek.

j) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

k) Eğitim faaliyetleri doğrultusunda Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarına bağlı akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek, bu doğrultuda Avrupa Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak.

l) Merkez tarafından ya da Merkez aracılığı ile geliştirilen (tasarlanan) ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, turizm ve tanıtıma yönelik ürün çeşitlemesi ve sipariş amaçlı çalışmaları yürütmek.

m) Endüstri ve ürün tasarımı ile ilgili projeler hazırlamak ve projelerin uygulanmasında kamu sektörü ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarından talep edilen geleneksel izler taşıyan tasarım araştırma ve model geliştirme isteklerini gerçekleştirmek.

n) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.

o) Rektör ya da Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına karar verilen amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan ve alanında uzman öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek.

b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları için karar almak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle yapılacak projelere ve iş birliğine ait kararlar almak.

ç) Faaliyet raporunu ve çalışma programını düzenlemek.

d) Merkezin faaliyetlerinin etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun gerek görmesi ile Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; Yönetim Kurulunun önerisi ve belirleyeceği esaslara göre en fazla beş kişi olmak üzere sürekli veya geçici olarak Üniversitede görev yapan personel, kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir. Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunur. Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.