23 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31077

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında, bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

e) Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan 5 kişilik komiteyi,

f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

g) Enstitü: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı enstitüyü,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan; enstitü öğrenci temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından 3 yıl için seçilen 3 öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Müdür: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,

j) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosunu,

l) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere; biri tez danışmanı, biri anabilim/anasanat dalı içinden diğeri anabilim/anasanat dalı dışından olmak üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile önerilip enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az 3 öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

m) Seminer dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora programında tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az 2 saat uygulama şeklinde yapılan ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen dersi,

n) Tez/Sanatta Yeterlik Çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

o) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

p) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) Yeterlik Sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Program açma şartları şunlardır:

a) Lisansüstü programlar, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğindeki esaslara göre açılır.

b) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

c) Enstitülerde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim/anasanat dalının program teklifi, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından yapılır. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından 3 yıl süre ile atanır.

ç) Enstitülerde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ortak lisansüstü programlar yürütücü Enstitünün uhdesinde olup, ilgili Rektörlüğün bulunduğu il dışında yürütülemez.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri/doktoralı öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için enstitüye kayıt tarihini takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın yüksek lisans için 4 (dört), doktora/sanatta yeterlik için 4 (dört) saat teorik olarak değerlendirilir ve ders yükü formunda belirtilir. Tez çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak üzere açılır.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılabileceği gibi danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görmesi halinde ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile seminer ve tez çalışması 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

Lisansüstü programlar için dil hazırlığı

MADDE 9 – (1) Enstitüler; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler. Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlikleri öğrenci alım ilanında belirlenir. Öğrenci, ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili programın aradığı seviyede bildiğini belgelemedikçe, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabileceği öğrenci sayısı en fazla 12 olmak üzere; tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayısı, o anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Ancak yukarıda belirtilen öğrenci sayısı, Senato kararı ile artırılabilir.

(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşerek ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu ilanda yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş öğrenci kontenjanları da belirlenebilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlüğünce yürütülür.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları

MADDE 11 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir. Doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılamaz.

(2) İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders ücreti, ilgili mevzuat çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlendikten sonra Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde talepte bulunulan programlar için enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya noter onaylı nüshası kabul edilebilir. Başvurular lisansüstü programlar için belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin Devlet Üniversitelerinin Türkçe Eğitim Merkezlerinden almış oldukları Türkçe yeterlilik belgeleri ve YÖK tarafından Kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi veya okul tanıma belgesi gerekir. Bu belgeler ile Enstitü tarafından gerekli görülüp istenilen diğer belgelerin tamamlanması durumunda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.

ç) Üniversitenin Güzel Sanatlar alanındaki yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

d) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip istenmeyeceği ve taban puanları ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diploması, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diploması ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetki belgesi olması gerekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

ç) Tıp ve diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için adayların tıp fakültesi mezunlarının başvurulan yılın TUS temel tıp puanından, diş hekimliği fakültesi mezunlarının başvurulan yılın DUS temel puanından en az 50 (TUS ve DUS Temel Puanı = Klinik Bilimler Puanı×0,3+ Temel Bilimler Puanı×0,7) veya en az 55 sayısal ALES puanına sahip olması gerekir.

d) Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesinin herhangi bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında geçerli bir ALES puanı yoksa ALES 55 olarak kabul edilir.

e) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul şartları;

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların;

a) Öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS’den en az 70,

b) Doktora için en az YDS’den 80 puanı ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu puanlara eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(7) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(8) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Anabilim dallarının ilgili kurul kararı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile taban puanları yükseltilebilir.

(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için ALES, YDS veya eşdeğer sınavlar ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Yükseköğretim Kurulundan denklik/okul tanıma belgesi ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartları ile ilgili diğer hususları belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların (4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının %25’i alınır. Yazılı ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplanmasında yazılı ve mülakat sınav puanlarının oranları eşit alınır. Toplam puanın en az 60 (altmış) olması gerekir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş şartları anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının ve mülakat sınavının % 25’i alınır. Yazılı ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplanmasında yazılı ve mülakat sınav puanlarının oranları eşit alınır. Hazırlık sınıfları hariç 10 yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında lisans not ortalaması kullanılır. Toplam başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması gerekir, 70 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya sınav puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

d) Tezli yüksek lisans programlarında, bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat ve/veya yazılı sınav jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının önereceği en az 5 öğretim üyesi arasından 3 asıl ve 2 yedek üye olarak belirlenir.

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

g) Güzel Sanatlar alanındaki lisansüstü programlarda ALES puanı aranmadığından ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır. Başarı notlarının hesaplanmasında; yabancı dil puanının % 20’si ile yüksek lisans programlarına başvurularda lisans, doktora/sanatta yeterlik programları başvurularında yüksek lisans notunun % 20’si ve alan yeterlik sınav puanının % 60’ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Puan eşitliği durumunda lisans not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir. Alan yeterlik sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

ğ) Güzel Sanatlar alanındaki lisansüstü programlarda yapılacak alan yeterlik sınav şekilleri gerekli görüldüğü takdirde anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar, bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15 AKTS’yi aşmamak üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans programlarından daha önce almamış olmak şartı ile en az 2 ders, bilimsel hazırlık programında ders açılmamış ise lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yürütülür. Bilimsel hazırlık programında öğrenci en az 30 AKTS alıp başarmak zorundadır.

(4) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, 2 yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS’ye denk gelen dersleri 2 yarıyılda başaramayan öğrencinin kaydı silinir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kaydolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 2 ders olmak üzere toplam 2 yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler. Özel öğrenciler 2 yarıyıldan fazla eğitim göremezler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde 23 üncü, 24 üncü ve 28 inci maddelerdeki hükümler uygulanır. Özel öğrenci statüsündekiler asıl öğrenci olma hakkını kazandıkları takdirde son 2 yılda almış oldukları dersleri, kredili dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrenciler AKTS başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilerden talep edenlere takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren “Özel Öğrenci Not Durum Belgesi” verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

a) İlgili üniversite veya lisansüstü eğitim enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/ anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada 2 yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması.

c) Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olması.

ç) Disiplin cezası almamış olması.

(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş kararı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara ders dönemini başarıyla tamamlamadan önce yatay geçiş yapılamaz.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

e) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olmadığı için başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören Üniversitenin Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

f) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dâhilinde ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet maliyetlerini hiçbir suretle geçemez. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi.

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi.

c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.

(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında, 15 inci madde hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu olup Türkiye’deki bir yükseköğrenim kurumunda okuyan öğrencilerin yatay geçişinde, ilgili anabilim dalı yabancı uyruklu yatay geçiş kontenjanı dâhilinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan koşullar aranarak, 17 nci madde hükümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu kararlarıyla belirlenir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, enstitü tarafından onaylı veya noter tasdikli örneği kabul edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.

(4) Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler,

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir. Akademik takvimde belirtilen mazeret kayıt haftasında da kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına ders ve tez birinci danışmanları, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından atanır. Zorunlu hallerde ders danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmalıdır. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine ders/tez danışmanı ataması en geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip (ilgili alanda Üniversitelerarası Kurulca belirlenen asgari doçentlik başvuru şartlarını taşıyan öğretim üyelerine verilebilir) öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi danışman tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler ve onaylar. Danışmanın herhangi bir nedenle 6 aydan fazla danışmanlıktan uzak kalması veya yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır. Yeni danışman atanmama durumunda, bu süre içinde öğrencinin resmi işlemleri anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim elemanlarındadır.

Ders alma ve bırakma

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(2) Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok 45 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.

(3) Öğrenci ders dönemi süresince uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersleri haricinde aynı öğretim üyesinden en fazla 25 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.

(4) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alabilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla 2 ders, ancak doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla 4 ders seçebilir. Bu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son 4 yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü programlardan anabilim dalı ile ilgili olan dersleri kaydını sildirmiş ve bir diploma için kullanılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS’leri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını (30 AKTS’yi) geçemez.

(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlarda bu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen şart aranmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere ve uygulamalara %80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersin ara, yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarına giremez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü doğrultusunda başka bir lisansüstü ders Yönetim Kurulu kararı ile alınabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 26 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bulunan öğretim üyelerinin, tez aşamasındaki öğrencileri için çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik açabilecekleri teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi ikinci öğretim dâhil olmak üzere tezli yüksek lisans programı için 4 saat, doktora programı için 4 saat olmak üzere toplam 8 saati geçemez. Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alan dersi açamaz.

(3) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek koşulu ile yarıyıl süresince yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da yıl sonu sınavı yerine sayabilir.

ç) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartı aranır. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az 3 gün önce Öğrenci Bilgi Sistemi-ÖBİSİS’ten sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Aksi durumda sınava giremezler. Sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır. Seminer dersi, dönem projesi dersleri ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel statülü dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Mazeret sınavı: Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir. Yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

e) Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili anabilim dalında yapılabileceği gibi öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az on gün öncesinden duyurulur.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:

a) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavı puanının % 60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle başarı puanı hesaplanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı harf notu verilir:

100’lük Not Aralığı       4’lük Not         Harfli Not          Yüksek Lisans       Doktora

93-100                           4,00                  AA                     Mükemmel            Mükemmel

87-92                             3,50                  BA                     Çok iyi                   Çok iyi

81-86                             3,00                  BB                     İyi                          İyi

75-80                             2,50                  CB                     Orta üstü                Orta üstü

65-74                             2,00                  CC                     Orta                       Geçmez

56-64                             1,50                  DC                     Geçmez                  Geçmez

45-55                             1,00                  DD                     Geçmez                  Geçmez

00-44                             0,00                  FF                      Geçmez                  Geçmez

FD                                 Devamsız         Devamsız

B*                                  Başarılı*           Başarılı*

BZ*                                Başarısız*        Başarısız*

M                                   Muaf                Muaf

ç) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü programı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, lisans programında uygulanan değerlendirme yöntemiyle belirlenen harfli başarı notu esas alınır.

d) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer benzeri derslerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

e) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan başarısız (DS) notu verilir.

f) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

g) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, yukarıdaki (c) bendinde belirtilen tabloya uyumlu olacak şekilde aynen aktarılır.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %10’u ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %90’ının toplamıdır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 29 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 7 gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz anabilim dalı başkanlığınca ders sorumlusuna iletilir.

(2) Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Düzeltme işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 30 – (1) Öğrencinin enstitü ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:

a) Dilekçe ile enstitüye başvurması.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması.

c) Bilimsel hazırlık programını iki yarıyılda başaramaması.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde başarı şartlarını tamamlayamaması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere 2 şekilde yürütülebilir. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programının amacı

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı olarak;

a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,

b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,

c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeyi,

ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygulayabilmesini kazandırmayı,

amaçlayan, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı örgün öğretimde ve ikinci öğretimde yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı kapsamı

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, en az 90, en çok 120 AKTS olmak koşuluyla (zorunlu bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dâhil) en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi 30 AKTS olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok 3 tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir.

(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda 24 üncü madde hükümleri uygulanır.

(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, anabilim/anasanat dalı giriş koşullarını sağlamak kaydı ile ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek olan kontenjan oranında tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencilerin geçiş şartları enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan lisansüstü dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 2 yarıyıldır, azami öğrenim süresi ise 3 yarıyıldır.

(2) Öğrenimini 2 yarıyılda başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için üçüncü yarıyıla kayıt yaptırabilir. Üçüncü yarıyılın sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı silinir.

Danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 36 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç ikinci yarıyılın başında danışman olarak atar.

(2) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde ikinci yarıyıldan itibaren 21 inci maddeye göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.

(3) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir proje veya rapor vermek zorundadır.

(5) Dönem projesi ikinci ve üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen birisi danışman olmak üzere 3 kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu dersi yeniden alır. Üçüncü yarıyıl sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı silinir. Başarılı bulunan dönem projesi anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 38 – (1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında, toplam kredisi en az 120, en çok 180 AKTS olmak koşuluyla en az 7 ders (21 ulusal kredi) ayrıca bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi olmayıp geçer veya kalır olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans veya lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, danışmanın onayı ile Üniversite içindeki başka lisans ve lisansüstü programlardan da ders seçilebilir. Üniversite içinden alınacak derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Başka bir programdan ve başka bir yükseköğretim kurumundan alınacak AKTS toplamı 30’u geçemez.

(3) Birinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Süre

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Öğrenci dördüncü yarıyıl sonunda en az 8 adet 60 AKTS dersten, (bu derslerden birinin seminer birinin ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği dersi olmak koşuluyla) başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Tezli yüksek lisans programını bilimsel hazırlık programı hariç, 4 yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile 2 yarıyıl daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 40 – (1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın başında tez danışmanı tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu anabilim/anasanat dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez adı değişikliği ise danışman veya tez jürisi önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Gerekiyorsa etik kurul raporu ve/veya kurum izni olmadan tez önerisi yapılamaz. Sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik yöntemlerden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu halinde hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra dönem başından itibaren 2 yarıyıl uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tezini teslim edecek öğrencilerin, tezini teslim etmeden önce içinde bulunduğu yarıyılda kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara uygunluğu yönünden inceledikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak 5 nüsha halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Öğrenci hazırlamış olduğu tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik görsel sanat yöntemlerinden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu ile birlikte ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere 2 yedek jüri üyesi bulunur.

(4) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az 3 gün önceden anabilim dalı tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek 15 gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi durumunda mezuniyet işlemleri yapılmaz, yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını ve bir adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen evrak ve dokümanları, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi; anasanat programına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan uygulama sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez savunma sınav tarihidir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapması için en çok 3 ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini bir ay içerisinde teslim etmeyen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen adayın tezi başarısız sayılır ve kaydı silinir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek lisans programı açık olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı şartlarını yerine getirmek koşulu ile kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. İlgili anabilim/anasanat dalında program veya bilim dalının bulunması halinde, adı anabilim/anasanat dalının sonunda parantez içinde belirtilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 43 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız özgün bir araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmak amacıyla açılır.

Doktora programının kapsamı

MADDE 44 – (1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde en az 7 ders (daha önce lisansüstü programlarında almamışsa) ilave olarak bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği ile ilgili konuları içeren bir ders, seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere ve bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan tez çalışması ile uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en az 14 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders olmak şartıyla) ve bir seminer dersi olmak üzere 120 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan tez çalışması ile uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.

(4) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.

(5) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 2 tanesini seçebilir. Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler ise en fazla 4 ders alabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok 2 tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka lisansüstü doktora programlarından veya yükseköğrenim kurumlarının doktora programlarından dersler de seçebilir. Ancak alınan dersler doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için en fazla 60, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 30 AKTS’yi geçemez.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, en az 14 ders almak zorundadır. Bu derslerden en fazla 7 tanesi daha önce alınmamış olmak kaydıyla yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçilebilir.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi 4. yarıyıl sonunda en az 7 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dâhil) 60 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer dersinden başarılı olamadığı takdirde, lisans dereceli doktora öğrencisi 6. yarıyıl sonunda en az 14 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dâhil) 120 AKTS ders ve 2 seminer dersinden başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Yüksek lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç 8 yarıyıl, lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç 10 yarıyıl sonunda programı başarı ile tamamlayamadığında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile 4 yarıyıl daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek lisans programı açık olması halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen aylarda yılda 2 kez yapılır.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yeterlik sınavına en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu, en geç beşinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu ve yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. İkinci kez yeterlik sınavına girmeyen veya ikinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığınca önerilen, görev süreleri enstitü yönetim kurulunca belirlenip onaylanan 5 kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, ikisi kurum dışından olmak üzere 5 kişilik sınav jürisini ve en az biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere 2 yedek jüri üyesini enstitüye önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, 5 kişilik sınav jürisi kurar. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az 3 gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç 3 gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(9) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencilerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilmeleri, bu program için öngörülen şartları sağlamaları ile mümkündür.

Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez konusu belirlendikten sonra danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi 3 öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı yanında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve ilgili anabilim/anasanat dalı dışından birer üye olmak üzere toplam 3 üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir. Üyelerden biri aynı şehirde olmak kaydıyla farklı bir üniversiteden de tez izleme komitesinde yer alabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından önerilir.

(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz olarak tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 2 kez girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 49 – (1) Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl ile en az 4 yarıyıl kayıt yenilemiş ve bu 4 yarıyıla ait tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirilen tez izleme raporlarını da enstitüye sunmuş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin 7 kopyasını ciltlenmemiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil 5 öğretim üyesinden oluşur. En az biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere 2 yedek jüri üyesi bulunmalıdır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülür ise tez izleme komitesi üyeleri danışmanının teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati 3 gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 10 gün, en geç 30 gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan kurum dışından gelen asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca en az biri diğer yükseköğretim kurumlarından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç 15 gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini istenilen sayıda ciltlenmiş olarak, en geç 30 gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz; yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok 6 ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunan ve bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez savunma sınavında başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora diploması

MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren sanat pratikleri (sanatta yeterlik eseri çalışmasının sunulduğu sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalı çalışmalar) ile bu çalışmaları belgeleyen ve açıklayan ilgili enstitünün yazım kurallarına uygun olarak yazılmış sanatta yeterlik çalışması raporundan oluşur. Sanatta yeterlik çalışması raporu (tez) sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamayı kapsayan görsel sanat araştırma yöntemlerinden birinin seçildiği; öğrencilerin sanat alanındaki kuramsal bilgilerini yeni örüntülerle sistemli bir şekilde geliştirecekleri sanat projeleri ile programın amaçlarına uygun, özgün/yaratıcı biçimde uygulamaya aktardıkları bir çalışmadır.

(2) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az 15 dersin en çok 7 tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilirler.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sınav jürisi ve sanatta yeterlik raporunun sonuçlanması

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen, tez/eser metni hazırlama esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışması raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik çalışması, araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje veya resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma

MADDE 55 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş istenilen sayıdaki kopyasının,

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,

ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,

enstitüye teslim edilmesi gerekir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen; tezli yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans, doktora öğrencilerine doktora, sanatta yeterlik öğrencilerine sanatta yeterlik diploması verilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sanat dalının adı da yer alır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler

MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla 2 yarıyıl süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz. İzinler öğretim süresine sayılmaz. İzin başvuruları eğitim-öğretim döneminin başlamasını izleyen bir ay içerisinde yapılır.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) İzni sona eren öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmamaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır. İzinli olan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 2 yarıyıl izin alan öğrenciler öğrenimlerine izin süresinin ikinci yarıyılında devam etmek isterlerse ilgili anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.

Mazeret ve izin gerekçeleri

MADDE 57 – (1) Her türlü haklı ve geçerli mazereti nedeni ile izin talep eden öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 58 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 59 – (1) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(2) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür. Eczacılıkta uzmanlık eğitimi 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü yürütür.