22 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31076

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index dizinini,

b) Akademik danışman: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü anabilim dallarına kayıtlı öğrencilere ders ve tez/dönem projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyelerini, anasanat dallarına kayıtlı öğrencilere ders ve tez/eser/dönem projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyelerini veya doktora, sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerini,

c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

ç) Alan İndeksi: Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde listelenen indeksleri,

d) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

e) Anabilim/Anasanat dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde programı bulunan ve programın yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

f) DOI: Digital Object Identifier, dijital ortamdaki dokümanların ve benzeri içeriklerinin belirlenmesini sağlayan sistemi,

g) Enstitü: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitünün bünyesinde yer alan anabilim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Sekreteri: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterini,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

i) ESCI: Emerging Sources Citation Index dizinini,

j) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,

m) Müdür: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,

n) Müdür Yardımcısı: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısını,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Program: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programını,

p) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

r) SCI: Science Citation Index dizinini,

s) SCI-Expanded: Science Citation Index Expanded dizinini,

ş) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,

t) TAÇ 7: Yüksek lisans tez araştırma çalışması dersini,

u) TAÇ 8: Doktora/sanatta yeterlik tez araştırma çalışması dersini,

ü) Tez/eser: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

v) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

y) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

aa) YÖKDİL: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 4 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; lisans diplomasına, en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz. Yabancı dil koşulu için; ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavları veya YÖKDİL sınavı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının sonuçları değerlendirmeye alınır.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ilgili programın puan türünde YÖK tarafından ilan edilen ALES, GNO ve yabancı dil taban puanlarından az olmamak şartıyla koşulları değiştirebilir.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın; lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 (75/100) GNO’suna sahip olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan veya YÖKDİL sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğer puanı olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar programları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak bu kapsamdaki başvurular için Senatonun kararıyla ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Stajını tamamlayamayan lisans öğrencileri ve tez savunmasında başarılı olup mezuniyet işlemlerini tamamlayamayan yüksek lisans öğrencileri koşullu ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir.

(6) Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 60 puan veya YÖKDİL’den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(7) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından oluşturulan en az üç asil ve iki yedek üyeli değerlendirme komisyonu tarafından bu Yönetmelikte her bir program için ayrı ayrı belirlenen koşullar çerçevesinde yapılır.

(8) Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı anabilim/anasanat dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilan edilen usullere ve şartlara uygun olarak yapılır.

Yabancı uyruklu/lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için lisansüstü programlara başvuru

MADDE 5 – (1) Lisans denklikleri olan yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvurusu 4 üncü maddeye göre yapılır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan Enstitü programlarına kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TÖMER ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; yüksek lisans programları için B2, doktora programları için C1 düzeyinde puan almış olmaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir lisans/yüksek lisans programından mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı koşulu aranmaz.

(3) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 6 – (1) Her akademik yarıyılda öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara, başvuru için gerekli belgelere, başvuru takvimine ve diğer konulara Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar, Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlileri, Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir. Ayrıca Üniversite araştırma görevlileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilan edilen kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanda almış olan yüksek lisans adayı.

b) Lisans/yüksek lisans derecesini, başka yükseköğretim kurumundan veya başvurduğu doktora programından farklı alanda almış olan doktora adayı.

(2) Bilimsel hazırlık programına 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla en az dört, en çok sekiz derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve başarı notları GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl en fazla iki ders alabilir.

(4) Yüksek lisans programı öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için, bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu; lisansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması ve 2,00 GNO’ya sahip olması; doktora programı öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması ve 2,50 GNO’ya sahip olması gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve diğer esaslar için de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz okulu öğretimi bu süreye dâhil edilmeksizin en çok iki yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli nedenler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen adaylar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programlarda açılan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilebilmesi için; Senato tarafından belirlenen son sınıf öğrencisi tanımına uygun lisans öğrencisi olduğunu belgelemesi veya lisans mezuniyet belgesine sahip olması gerekir. Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenci, her yarıyıl kayıt döneminde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders, seminer, uzmanlık alan ve tez derslerini alamaz.

(4) Özel öğrencilik statüsü, iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösteren not durum belgesi düzenlenir.

(6) Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci statüsündeyken başardığı lisansüstü dersten/derslerden ders transfer talebinde bulunabilir. Talep, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla karara bağlanır. Transfer edilen dersin/derslerin toplam kredisi, ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan AKTS kredisinin yarısını geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış ancak programının azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve Enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptinde başarısız harf notu CD, DC, DD, FF, DZ, YZ veya bunlara karşılık gelen notları olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için öğrencinin GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75; doktora düzeyinde ise GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,20 veya 100 üzerinden en az 80 olması gerekir. Bunlara ek olarak, yatay geçiş başvurusunun kabulü için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre, geçtiği programın program süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumu tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki dersler yerine sayılabilir.

Kredi ve not transferleri

MADDE 10 – (1) Enstitüye kayıt hakkı kazanan aday, Üniversiteye kesin kayıt yaptırırken daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersi/dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Talep öğrencinin bütün lisansüstü öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Not ve kredi transferi yapılacak ders intibak yapılacak bir ders ise, intibakı yapılacağı derse eşdeğer ve eşit ya da daha yüksek AKTS kredisine sahip olması ön koşuldur.

(3) Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi

MADDE 11 – (1) Öğrencinin Üniversitede öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından ders almasına ve bu derslerle notlarının transferine, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Notların dönüştürülmesi

MADDE 12 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin harf başarı notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kesin kaydı, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin danışmanı, tez danışmanı atanana kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanıdır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Akademik yıl

MADDE 14 – (1) Bir akademik yıl, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri on altı haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.

(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyılda okutulacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerileriyle Senato tarafından belirlenir.

(4) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğitim-öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Örgün programlarda teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir dersten, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklı olsa dahi, devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Ancak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır.

(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Öğrenim haklarının saklı tutulması

MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerden birine bağlı olarak öğrencinin, öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrenci; mazeretini belirten belgeleri Enstitü Müdürlüğüne en geç ilgili yarıyıldaki derslerin başlangıcından itibaren dört hafta içinde teslim eder ve talep, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Talebi uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin öğrenimi süresince en fazla iki yarıyıl, doktora programı öğrencisinin ise en fazla dört yarıyıl süreyle kaydı dondurulur. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulmuş olduğu süre boyunca sınavlara giremez. Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme talebi

MADDE 17 – (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. Enstitü Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına da karar verebilir. Dönem içi notları; en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Herhangi bir yarıyıl sonunda, lisansüstü programlardaki derslerde CC’nin altı ve/veya YZ harf notu; bilimsel hazırlık derslerinde ise FF ve/veya YZ harf notu olan öğrenciler ile dönem sonu sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen öğrencilere her ders için bütünleme sınav hakkı verilir. Dönem içinde yapılan uygulamalara/çalışmalara göre dönem sonu sınav notu verilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Bu kapsamdaki dersler laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyo dersleriyle dönem içi projeler, tez, uzmanlık alan dersi, bitirme projeleri ve benzerleridir. Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla, notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi gerekir.

(3) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Bütünleme sınav hakkı verilmeyen dönem sonu ve dönem içinde yapılan ara sınav/sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç iş günü içinde mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onayladıktan sonraki beş iş günü içinde sınav evrakını Enstitü öğrenci işleri birimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

(6) Sınavlar; kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmasıyla sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 19 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya ön koşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(4) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.

(5) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:

             Harf Notu                   Katsayısı

             AA                                 4,00

             AB                                  3,70

             BA                                  3,30

             BB                                  3,00

             BC                                  2,70

             CB                                  2,30

             CC                                  2,00

             CD                                  1,70

             DC                                  1,30

             DD                                 1,00

             FF                                   0,00

(6) Bu harf notlarına ek olarak aşağıdaki harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:

a) DZ (Devamsız) harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

b) EK (Eksik) harf notu; Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not durum belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla FF veya YZ harf notuna dönüştürülür. EK harf notu tez ve uzmanlık alan dersleri için kullanılmaz.

c) KL (Kaldırıldı) harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

ç) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) harf notları; Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(7) Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

Not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notlarıyla devam etmekte olduğu programda aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Zorunlu derslerden harf notu CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ olan öğrenci, bu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(4) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar edilen veya başarılı olunup GNO’yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu bir dersin en son kredisi ve harf notu; seçmeli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu esas alınır.

(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun yüksek lisans programları için en az 2,50; doktora programları için en az 3,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasından ilanını izleyen beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.

Tez danışmanlarında aranan nitelikler

MADDE 22 – (1) Danışman olarak atanacak öğretim üyesinin uzmanlık alanı tez çalışmasına uygun olur.

(2) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler öğrenci danışmanı olamazlar, jürilerde ve tez izleme komitesinde yer alamazlar.

(3) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(4) Danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir yıldan daha uzun süreyle il/yurt dışında görevlendirilmesi durumunda veya bir yıldan uzun süreli ücretsiz izin, doğum izni, rapor alması ve benzeri durumlarda öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(5) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında bir öğretim üyesinin/görevlisinin atanabileceği danışmanlığın toplam sayısı YÖK kararlarına göre belirlenir.

(6) Bir öğretim üyesinin doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanlığı yapabilmesi için son beş yılda SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI veya Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir makalesi (basılmış veya yayımlanmak üzere DOI almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış) veya alanında tanınırlığı olan yayınevleri tarafından basılmış bilimsel veya mesleki kitabı/kitap bölümü veya kendi bilim alanında alınmış en az bir patenti/faydalı modeli/tasarım tescilinin olması veya farklı sanat eserleri ve tasarlanan ürün, hizmet ve deneysel tasarımlarıyla en az üç adet fuar, sergi, çalıştay, uygulama, gösterim, sempozyum, bineal veya trienal etkinliklerine katılmış olması gerekir.

(7) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Bir öğrenci için birden fazla danışman atanması durumunda, iki kez ikinci danışmanlık yapan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Tez danışmanının sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Tez danışmanı aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Öğrencinin öğrenimini başarıyla sürdürebilmesi ve bu Yönetmelikte öngörülen sürede tamamlayabilmesi için ders durumunu izler. Kurumu tanıtarak öğrenciyi yeni statüsüne alıştırır ve yönlendirir.

b) Her yarıyıl başında öğrencisinin dönem süresince alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri öğrenci ile birlikte belirleyerek, ders kayıt formlarını kontrol eder.

c) Öğrencileri, değişim programları, yurt dışı eğitim olanakları ve eğitim bursları konusunda yönlendirir.

ç) Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde yol gösterici olur.

d) Öğrenci ile birlikte tez çalışmasını planlar, çalışma için gerekli altyapının hazırlanmasını sağlar.

e) Öğrencinin tez önerisini zamanında Enstitüye vermesini, tez izleme komitesi toplantılarının düzenli olarak yapılmasını ve raporlarının hazırlanmasını sağlar. Öğrenciyi tez (araştırma) defterini tutması için yönlendirir.

f) Düzenli olarak öğrenci ile görüşmeler yaparak çalışmanın sürecini ve elde edilen sonuçları değerlendirir. Danışman, öğrencisine düzenli olarak zaman ayırır ve verimli bir iletişim ortamı kurmaya çalışır.

g) Tez çalışmasının yüksek etik standartlarda yapılmasına rehberlik eder ve kendi davranışları ile rol model olur. Bu çerçevede, Etik Kurul, Etik Komisyon ve diğer ilgili kurum izinlerinin alınması ve sonuçlarının ilgili kurullara iletilmesi için öğrenciyi yönlendirir.

ğ) Tez çalışması için gerekli maddi destek konusunda öğrenciyi yönlendirir, proje önerilerinin hazırlanmasında yardım eder.

h) Tezlerin yayına dönüşmesi ve mezuniyet sonrası kariyeri için öğrencisini yönlendirir.

ı) Öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili her düzeyde objektif geri bildirimde bulunur.

i) Tez kalitesinin artırılması ve daha nitelikli bir araştırma-eğitim atmosferinin yaratılabilmesi nihai hedeftir. Danışman/öğrenci ilişkisinde sorun olduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanı devreye girer ve sorunun niteliğini belirleyerek bir uzlaşma sağlamaya çalışır. Uzlaşma sağlanamaması durumunda, danışmanın değiştirilmesini teklif edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 24 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Programa başvurabilmek için adayın; 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Başvuran adayın başarı notu; ALES puanı, lisans mezuniyet GNO’su ve yabancı dil puanıyla ilgili anabilim/anasanat dalı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Ayrıca tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar için ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı yapılabilir. Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı ilgili anabilim/anasanat dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Başarı notu belirlenmesinde mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanmayan anabilim/anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo YL1’deki yüzdelikler; mülakat/yetenek/ portfolyo sınavı uygulanan anabilim/anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo YL2’deki yüzdelikler kullanılır:

             Tablo YL1                                              Ağırlık (%)

             ALES                                                             50

             GNO                                                              30

             Yabancı Dil                                                    20

            

             Tablo YL2                                              Ağırlık (%)

             ALES                                                             50

             GNO                                                              15

             Yabancı Dil                                                    20

             *Mülakat/Yetenek/Portfolyo                          15

*Yüksek lisans programlarına kabul için adayların mülakat/yetenek/portfolyo sınavına girmesi durumunda, mülakat/yetenek/portfolyo sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

Programın ders yükü

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders (TAÇ 8 dersi hariç) ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(2) Öğrenci seminer dersini, tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır. Tez danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu tez danışmanı tarafından belirlenir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla Üniversitenin lisans derslerinden seçilebilir. Bu kapsamdaki bir ders diğer bir yükseköğretim kurumundan alınmak istenirse, ders kaydı için anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(4) Öğrenci, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alabilir.

(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında sekiz dersin dışında alınması zorunludur. Bu ders öğrencinin alması gereken sekiz dersin dışında kalır.

(6) Öğrencinin alacağı kredili derslerden en fazla bir tanesi ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversite bünyesinde çevrimiçi olarak sürdürülen uzaktan öğretim programlarından alınabilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program, en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ ya da DZ harf notu aldığı ders/dersler bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(3) Programın azami süresi altı yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde programın süresinden önce de mezun olabilir.

(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.

(6) Öğrenci yapacağı tezde, tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına devam edebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Bir öğretim üyesinin tezli yüksek lisans programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için 22 nci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığı; öğrencinin yazılı görüşünü alarak, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl boyunca lisansüstü programlarda ders vermiş veya TÜBİTAK/Avrupa Birliği/NSF ve benzeri kurumların projelerinde yürütücülük veya araştırmacı olarak görev yapmış öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Anasanat dalı programlarında doktora veya sanatta yeterlilik derecesine sahip öğretim görevlileri de yukarıdaki koşullar çerçevesinde danışman olarak önerilebilir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Öğrencinin birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına danışman atama talebinde bulunmaması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanı ilgili öğretim elemanının görüşünü alarak kendisini danışman atanmak üzere Enstitüye önerir. Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği tez konusu ve başlığı ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye iletilir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının öğretim üyesi ya da en az doktora derecesine sahip öğretim görevlisi olması gerekir.

(2) Üniversite kadrosunda, anabilim dalları için belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi; anasanat dalları için belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi veya doktor öğretim görevlisi bulunmaması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Öğrenci; tez ve uzmanlık alan dersine üçüncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada üç saat verilmek üzere açılır.

(5) Uzmanlık alan dersi; ilgili öğrencinin tez konusunun belirlendiği tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır, öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(6) Öğrencinin tez konusu ve tez başlığı değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı aracılığı ile Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin azami öğretim süresinin son döneminde tez konusu değişiklik talebi yapılamaz.

(7) Anasanat dalları için tez danışmanı, birinci fıkrada belirtilen öğretim üyeleri veya doktora, sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(8) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı aydan uzun süreyle il/yurt dışında görevlendirilmesi durumunda; altı aydan uzun süreli ücretsiz izin, doğum izni, rapor ve benzeri kullanması durumlarında yeni bir danışman atanır.

(9) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler ilgili öğrencinin danışmanı olamazlar, ilgili jürilerde yer alamazlar.

Tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Program öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar Türkçe ve İngilizce olarak ve en fazla 250 kelimeden oluşan özeti de kapsayacak bir biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Türkçe yürütülen programlarda tez/eser, Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin, İngilizce olarak da yazılabilir.

(2) Tez savunma sınavından önce öğrencinin tezinden/eserinden ilgili anabilim/anasanat dalının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Alanında ulusal/uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunumu yapmış veya mimarlık, tasarım ve sanat alanında eserleri ile fuar, sergi, çalıştay, uygulama, gösterim, sempozyum, bineal veya trienal etkinliklerine katılmış olmak.

b) Alanında ulusal/uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI, Alan İndeksleri, TR Dizin) taranan dergilerde en az bir adet hakem değerlendirmesinde/basılmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış yayını olmak.

c) İncelemeye değer bulunmuş patent veya faydalı model veya tasarım tescili başvurusu yapmış olmak.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler. Danışman; söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

(4) Tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileriyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl (ikinci danışmanın jüride yer alması durumunda) ve iki yedek öğretim üyesinden (en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere) oluşur. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(5) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.

(6) Enstitü tarafından danışmandan alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(7) Jüri üyeleri; söz konusu tezin, belge ve malzemelerin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(9) Tezi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(11) Tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezi, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

(12) Öğrenci, düzelttiği tezini yedinci fıkrada belirtilen usulde aynı jüri önünde en geç üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını (ikinci danışmanın jüride yer alması durumda en az yedi kopyasını), tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine; tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.

(2) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(4) Tezin bir kopyası tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, reddedilen tezinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış ve başarmış olması koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 31 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Başvuru ve kabul

MADDE 32 – (1) Programa başvurabilmek için adayın; 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

Programın ders yükü

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Danışman atanması

MADDE 34 – (1) Bir öğretim üyesinin tezsiz yüksek lisans programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için 22 nci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrencinin yazılı görüşünü alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne önerir. Öğrencinin birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına danışman atama talebinde bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanı ilgili öğretim elemanının görüşünü alarak kendisini danışman atanmak üzere Enstitüye önerir. Bu öneri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

Süre

MADDE 35 – (1) Programı tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(2) Programda bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden dönem projesi yazım kılavuzuna uygun yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı

MADDE 37 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 8. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 38 – (1) Programa başvurabilmek için adayların; 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Başvuran adayın başarı notu; ALES puanı, lisans mezuniyet GNO’su ve yabancı dil puanıyla ilgili anabilim dalı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Ayrıca doktora programına başvuran adaylar için ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı yapılabilir. Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı, ilgili anabilim dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Başarı notu belirlenmesinde lisansa/yüksek lisansa dayalı başvurularda mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanmayan anabilim dalları için aşağıda yer alan Tablo DK1’deki yüzdelikler, mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanan anabilim dalları için aşağıda yer alan Tablo DK2’deki yüzdelikler kullanılır:

             Tablo DK1                                          Ağırlık (%)

             ALES                                                         50

             GNO                                                          30

             Yabancı Dil                                                20

            

             Tablo DK2                                          Ağırlık (%)

             ALES                                                         50

             GNO                                                          15

             Yabancı Dil                                                20

             *Mülakat/Yetenek/Portfolyo                      15

*Doktora programlarına kabul için adayların mülakat sınavına girmesi durumunda, mülakat sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Programın ders yükü

MADDE 39 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri seminer dersi olmak üzere en az 8 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil en az 240 AKTS kredisinden oluşur; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik, biri seminer dersi olmak üzere 15 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(3) Yüksek lisans eğitimi süresince alınmadı ise, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin doktora eğitimi sırasında sekiz (yüksek lisansa dayalı doktora programı için)/on beş (lisansa dayalı doktora programı için) dersin dışında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci seminer dersini, doktora tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu doktora tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(5) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci (TAÇ 7 dersi hariç) en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora programı kredilerine sayılmaz. Ancak yüksek lisans düzeyinden, daha önceden alınmamış olması koşuluyla, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren ders veya Bilim Etiği dersi hariç en fazla iki ders alınabilir.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 40 – (1) Programın süresiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

b) Gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi kabul edilen ancak doktora tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

ç) Lisans derecesiyle programa başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

d) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.

e) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 41 ‒ (1) Anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını, doktora programı için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Bir öğretim üyesinin doktora programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için 22 nci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiğinde veya uygun bulunması durumlarında tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(2) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği doktora tez konusu ve tez başlığı; doktora yeterlik sınavından sonra en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye önerilir. Doktora tez konusu ve tez başlığı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(4) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez konusu ve tez başlığının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; doktora tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(5) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki doktora öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada beş saat verilmek üzere açılır.

(6) Enstitü; danışmanlık sürecini tarif eden bir anlaşmayı danışman, doktora öğrencisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürüne imzalatır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınav tarihleri arasında yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı jürisi; doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders kredisi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde doktora tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Doktora tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez izleme komitesinde; tez danışmanı ile Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı tez izleme komitesinin bir üyesi olamaz, ama oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Doktora tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler tez izleme komitesinde ve jürilerde yer alamazlar.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez önerisini izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az bir ay önce doktora tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, komite önünde sözlü olarak (koşullara bağlı olarak enformasyon veya iletişim teknolojilerinin kullanımıyla da) savunur.

a) Doktora tez önerisi savunmasından başarılı sayılabilmek için öğrencinin, yüksek lisans tezinden üretilmemiş olmak koşuluyla ilgili anabilim dalı başkanlığının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

1) Alanında ulusal/uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda tam metinli bildiri sunumu yapmış veya mimarlık, tasarım ve sanat alanında eserleri ile fuar, sergi, çalıştay, uygulama, gösterim, sempozyum, bineal veya trienal etkinliklerine katılmış olmak.

2) Alanında ulusal/uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI, Alan İndeksleri, TR Dizin) taranan dergilerde en az 1 adet hakem değerlendirmesinde/basılmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış yayını olmak.

3) İncelemeye değer bulunmuş patent veya tasarım tescili başvurusu yapmış olmak.

(2) Doktora tez izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Komitenin kararı, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir doktora tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Doktora tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için doktora tez izleme komitesi, her dönem akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili dönem içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine gönderilmek üzere Enstitüye bir dilekçeyle birlikte dört nüsha yazılı rapor sunar. Raporu sunmadığı takdirde öğrencinin tez çalışmasına Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla YZ notu verilir. Öğrenci sunduğu raporu, doktora tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Ancak, yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde veya en az üç ay görevli olarak yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında olan öğrenci, rapor savunmasını video konferans yöntemiyle yapabilir. Raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, komite tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez izleme raporuna, danışman tarafından YT/YZ harf notu verilir. Tezin o dönemki izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci için komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde doktora tez izleme komitesi toplanmadığında, tez çalışmasına Yönetim Kurulu kararıyla YZ harf notu verilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez çalışma notu YZ olan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir. Tez izleme süreçlerinde, öğrenci tez dersine kayıt yaptırmadığı veya öğrencinin kayıt yenilemediği durumda notu YZ harf notu olarak değerlendirilir.

(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın doktora tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, doktora tez önerisi vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

(6) Öğrenci yapacağı tezde, tez önerisinin etik kurul tarafından belirlenen kurallara uygun olarak tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına başlayabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Doktora programı öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar Türkçe ve İngilizce olarak ve en fazla 250 kelimeden oluşan özeti de kapsayacak bir biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezini savunmak üzere, danışmana görüş için sunulmasından önce öğrencinin, doktora tezinden ilgili anabilim dalı başkanlığının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Mühendislik Temel Alanı ile Biyoloji, Fizik ve Kimya bilim alanlarında bulunan adaylardan, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 adet özgün araştırma makalesi, diğer alanlarda ise; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde veya ESCI kapsamında veya Alan İndekslerinde en az bir adet yayımlanmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış özgün araştırma makalesi olmak.

b) Patent veya tasarım tescili almış olmak.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler. Danışman; söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

(4) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için doktora tez izleme komitesine en az üç kez rapor sunmuş, raporların ve savunmalarının komite tarafından başarılı bulunup YT (yeterli) harf notuyla değerlendirilmiş olması koşuldur. Ancak üç doktora tez izleme komitesi toplantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl doktora tez izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez izleme sınavının yapılmadığı durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez dersine YZ (yetersiz) notu verilir.

(5) Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerileriyle, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri, üçü öğrencinin doktora tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere üyelerden en az ikisinin yükseköğretim kurumu dışından ulusal ve/veya uluslararası üniversitelerden olmak üzere danışman dâhil altı öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışman öğretim üyesinin oy hakkı yoktur. Ayrıca ikinci tez/eser danışmanı jüri üyesi olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi, tez/eser izleme komitesi üyeleri hariç, görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(6) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.

(7) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak doktora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(12) Düzeltme kararı verilen tez için öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez çalışması, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç altı ay içinde düzelttiği tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(13) Tezde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla talepte bulunması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(14) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ile öğretim dili Türkçe olan doktora programı öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.

Doktora diploması

MADDE 46 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuz koşullarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle sekiz kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az sekiz kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye; doktora diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(5) Tezin bir kopyası tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Programın amacı

MADDE 47 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi 8. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartta nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün bir sanat eserini, tasarımı veya gösterimi ortaya koymayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Başvuru ve kabul

MADDE 48 – (1) Programa başvurabilmek için adayların; 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Başvuran adayın başarı notu; mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı, lisans mezuniyet GNO’su ve yabancı dil puanıyla ilgili anasanat dalı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı ilgili anasanat dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Ayrıca sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için ilgili anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla ALES puanı değerlendirmeye alınabilir. Başarı notu belirlenmesinde lisans/yüksek lisansa dayalı başvurularda ALES puanı aranan anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo SY1 ve ALES puanı aranmayan anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo SY2’deki yüzdelikler kullanılır:

             Tablo SY1                                          Ağırlık (%)

             ALES                                                        50

             GNO                                                         15

             Yabancı Dil                                               20

             *Mülakat/Yetenek/Portfolyo                     15

            

             Tablo SY2                                          Ağırlık (%)

             GNO                                                         25

             Yabancı Dil                                               20

             *Mülakat/Yetenek/Portfolyo                     55

*Sanatta Yeterlik programlarına kabul için adayların Mülakat/Yetenek/Portfolyo değerlendirme sınavına girerek, Mülakat/Yetenek/Portfolyo değerlendirme sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar programları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların Enstitüdeki anasanat dallarına kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Programın ders yükü

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri seminer dersi olmak üzere en az sekiz ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar dâhil en az 240 AKTS kredisinden oluşur; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik, biri seminer dersi olmak üzere 15 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar dâhil en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(3) Yüksek lisans eğitimi süresince alınmadı ise, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin sanatta yeterlik eğitimi sırasında sekiz (yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programı için)/on beş (lisansa dayalı sanatta yeterlik programı için) dersin dışında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci seminer dersini, sanatta yeterlik tez/eser danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır. Sanatta yeterlik tez/eser danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu sanatta yeterlik tez/eser danışmanı tarafından belirlenir, anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, Sanatta yeterlik tez/eser danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(5) Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik programı kredilerine sayılmaz. Ancak yüksek lisans düzeyinden daha önceden alınmamış olması koşuluyla, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren ders veya Bilim Etiği dersi hariç en fazla iki ders alınabilir.

(7) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 50 – (1) Programın süresi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Programı tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

b) Program için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, tasarım, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını (a) bendinde belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

ç) Lisans derecesiyle programa başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami süresi içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışmasını tamamlayamayan veya sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen sanatta yeterlik tez/eserinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

d) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.

e) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez/eser danışmanı atanması

MADDE 51 ‒ (1) Anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez/eser danışmanını, sanatta yeterlik programı için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Bir öğretim üyesinin sanatta yeterlik programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için 22 nci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

(2) Tez/eser çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektiğinde veya uygun bulunması durumlarında tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(4) Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez, sergi, tasarım, proje, temsil, gösteri gibi çalışmalarını içeren sanatta yeterlik tez/eser konusu ve başlığı; yeterlik sınavından sonra en geç bir ay içinde anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye önerilir. Sanatta yeterlik tez/eser konusu ve tez başlığı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(5) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez, sergi, tasarım, proje, temsil, gösteri gibi çalışmalarını içeren sanatta yeterlik tez/eser konusunun başlığının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(6) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki sanatta yeterlik öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada beş saat verilmek üzere açılır.

(7) Enstitü; danışmanlık sürecini tarif eden bir anlaşmayı danışman, sanatta yeterlik öğrencisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü müdürüne imzalatır.

Yeterlik sınavı

MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınav tarihleri arasında yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü ve/veya sunum (sergi, tasarım, proje, temsil, gösterim) sınavından bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programıyla ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı, anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Yeterlik sınavı jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(4) Yeterlik sınavı; yazılı ve/veya sözlü ve/veya sunum (sergi, tasarım, proje, temsil, gösterim) olarak yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders kredisi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesiyle programa kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin sanatta yeterlik programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinde; tez/eser danışmanı ile Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anasanat dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anasanat dalından seçilir. İkinci tez/eser danışmanının olması durumunda, ikinci tez/eser danışmanı tez/eser izleme komitesinin bir üyesi olamaz, ama oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler, tez/eser izleme komitesinde ve jürilerde yer alamazlar.

Sanatta yeterlik tez/eser önerisi savunması

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez/eser önerisini izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az bir ay önce sanatta yeterlik tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, komite önünde sözlü olarak (koşullara bağlı olarak enformasyon veya iletişim teknolojilerinin kullanımıyla da) savunur.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser önerisi savunmasından başarılı sayılabilmek için yüksek lisans tezinden üretilmemiş olmak koşuluyla, ilgili anasanat dalı başkanlığının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Alanında ulusal/uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda tam metinli bildiri sunumu yapmış veya mimarlık, tasarım ve sanat alanında eserleri ile fuar, sergi, çalıştay, uygulama, gösterim, sempozyum, bineal veya trienal etkinliklerine katılmış olmak.

b) Alanında ulusal/uluslararası dizinlerce (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI, Alan İndeksleri, TR Dizin, vb. gibi) taranan dergilerde en az bir adet DOI almış/basılmış yayını olmak.

c) İncelemeye değer bulunmuş patent veya tasarım tescili veya faydalı model başvurusu yapmış olmak.

(3) Sanatta yeterlik çalışması, aşağıdaki niteliklerden birini içerecek biçimde hazırlanır:

a) Sanat veya tasarım alanına yenilik getiren, yeni bir sanatsal yöntem ya da tasarım yöntemi geliştiren veya bilinen bir sanatsal yöntemini ya da tasarım yöntemini yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getiren tez formatında bir akademik metin olarak hazırlanması.

b) Sanat ve tasarım alanında uygulanmış, görsel niteliği olan iki boyutlu ya da üç boyutlu eser, tasarım, proje, sergi, temsil, gösteri gibi çalışmaları içeren bir çalışma ve bu çalışmayı destekleyen tez formatında bir akademik metin olarak aşağıdaki niteliklerden en az birini içerir:

1) Eser, tasarım, proje, sergi, temsil, gösteri gibi çalışmalar ile bunu belgeleyen eser inceleme raporu.

2) Eser ve eserin yapılış yöntemini içeren ve inceleyen bilimsel bir metin.

c) Sanat ve tasarım alanında yer alan teorik ya da teknik bir konuyu bilimsel boyutlarıyla ele alarak nicel, nitel, karma ya da deneysel yöntemler kullanarak tez formatında bir akademik metin olarak hazırlanması.

(4) Sanatta yeterlik izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez/eser önerisinin kabulüne, düzeltme yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Komitenin kararı, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez/eser danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez/eser danışmanı ve tez/eser konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik tez/eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi, her dönem akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili dönem içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine gönderilmek üzere Enstitüye bir dilekçeyle birlikte dört nüsha yazılı rapor sunar. Raporu sunmadığı takdirde öğrencinin tez çalışmasına Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla YZ notu verilir. Öğrenci sunduğu raporu, sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Ancak yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde veya en az üç ay görevli olarak yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında olan öğrenci, rapor savunmasını video konferans yöntemiyle yapabilir. Raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, komite tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez/eser izleme raporuna, danışman tarafından YT/YZ harf notu verilir. Tezin/eserin o dönemki izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci için komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi toplanmadığında, tez/eser çalışmasına yönetim kurulu kararıyla YZ harf notu verilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez/eser çalışma notu YZ olan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir. Tez/eser izleme süreçlerinde, öğrenci tez/eser dersine kayıt yaptırmadığı veya öğrencinin kayıt yenilemediği durumda notu YZ harf notu olarak değerlendirilir.

(7) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın sanatta yeterlik tez/eser önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser önerisi vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

(8) Öğrenci yapacağı tezde/eserde, etik kurul tarafından belirlenen kurallara uygun olarak tez/eser konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez/eser çalışmasına başlayabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 55 – (1) Program öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini/inceleme raporunu, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar Türkçe veya İngilizce olarak ve en fazla 250 kelimeden oluşan İngilizce ve Türkçe özeti de kapsayacak şekilde uygun bir biçimde yazar ve tezini/eserini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik tezini/eserini savunma öncesinde öğrencinin tezinden/eserinden ilgili anasanat dalı başkanlığının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde veya ESCI kapsamında veya Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde en az bir adet yayımlanmış özgün araştırma makalesi olmak.

b) Patent veya tasarım tescili veya faydalı model almış olmak.

(3) Tez/eser çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini/inceleme raporunu, tez/eser danışmanına teslim eder. Tez/eser danışmanı; tezin/inceleme raporunun, kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler. Danışman; söz konusu tez/inceleme raporuna ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez/eserin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tez/inceleme raporunu, ilgili anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

(4) Öğrencinin sanatta yeterlik tez/eserini savunabilmesi için sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesine en az üç kez rapor sunmuş, raporların ve savunmalarının komite tarafından başarılı bulunup YT harf notuyla değerlendirilmiş olması koşuldur. Ancak üç sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi toplantısı sonunda tez/eser savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl doktora tez/eser izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez/eser izleme sınavının yapılmadığı durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez dersine YZ (Yetersiz) notu verilir.

(5) Sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavı jürisi, tez/eser danışmanı ve Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerileriyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri, üçü öğrencinin sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere üyelerden en az ikisinin yükseköğretim kurumu dışından ulusal ve/veya uluslararası üniversitelerden olmak üzere danışman dâhil altı öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışman öğretim üyesinin oy hakkı yoktur. Ayrıca ikinci tez/eser danışmanı jüri üyesi olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi, tez/eser izleme komitesi üyeleri hariç, görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(6) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.

(7) Enstitü tarafından alınan söz konusu tez/inceleme raporuna ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez/inceleme raporu, tez/eser danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez/eser, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tez/inceleme raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav; sanatta yeterlik çalışmasının sunumu, eser, sergi, tasarım, proje, temsil, gösteri gibi çalışmaların değerlendirilmesi ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin eser, sergi, proje, temsil, gösteri gibi sanatta yeterlik tez/eseri hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından tez/eser sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi/eseri kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

(11) Tezi/eseri başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(12) Düzeltme kararı verilen tez/eser için öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tez/inceleme raporunu tekrar danışmanına sunar. Danışmanın tezin/eserin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez/inceleme raporu çalışması, anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç altı ay içinde düzelttiği tez/inceleme raporunu aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tez/eseri kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(13) Tezde/eserde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla ve talepte bulunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(14) Tez/inceleme raporu, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü ile öğretim dili Türkçe olan sanatta yeterlik programı öğrencisi; tez/inceleme raporunu, İngilizce de yazabilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 56 – (1) Tezi/eseri kabul edilen öğrenci; tezini/inceleme raporunu, tez/eser danışmanına teslim eder. Tez/eser danışmanı; tezin/inceleme raporunun, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu koşullarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle sekiz kopyasını anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez/eser sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez/inceleme raporunun ciltlenmiş sekiz kopyasını, tez/eser sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tez/inceleme raporu şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye; sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tez/inceleme raporu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tez/inceleme raporunun jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(5) Tez/inceleme raporunun bir kopyası tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 22/7/2018 tarihli ve 30486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Eskişehir Teknik Üniversitesinde Türkçe Öğretim Merkezi kuruluncaya kadar Türkçe Hazırlık Programına tâbi olan öğrenciler, Türkçe Hazırlık Sınıfı eğitimini, Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde alır. Protokol süresince öğrenciler, 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine tâbi olur.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.