22 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31076

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKE YÖRESİ VE YÖRÜK

KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Teke Yöresi ve yörük kültürü maddi ve maddi olmayan kültür unsurlarını derlemek ve araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak.

b) Teke Yöresi ve yörük kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak; bunların belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak.

c) Göçebe yaşam tarzından son yüzyılda yarı yerleşik veya yerleşik hayata geçmiş bu kültürü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak.

ç) Yörük kültürünün yerleşik hayata geçişle birlikte uğradığı değişimleri ve günümüzde hala göçebe hayata devam eden konargöçerlerin sosyo-kültürel yapılarını yerinde incelemek.

d) Yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere kongre, sempozyum, konferans, panel gibi toplantılar düzenleyerek; belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarının ve araştırmacıların bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek.

e) Teke Yöresi ve yörük kültürü müzik ve halk oyunlarıyla ilgili olarak konser verecek veya gösteri yapacaklara yardımcı olmak ve onları desteklemek.

f) Halk kültürü ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak; Türk halk kültürüyle ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına Teke Yöresi ve yörük kültürüyle ilgili bilimsel destek sağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışında Türk halk ve yörük kültürü için önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

ğ) Teke Yöresi ve yörük kültürünün özelliklerine sahip çıkılması ve bu özelliklerin geliştirilmesi için var olan potansiyel gücün harekete geçirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve çözümler üretmek.

h) Teke Yöresi ve yörük kültürünün bir envanterini çıkartmak; kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, fotoğraf, giysi, her türlü etnografik malzeme, maddi ve maddi olmayan kültür varlıklarının, ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı Teke Yöresi halk kültürü kütüphanesi ve dokümantasyon merkezini kurmak.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.

b) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda, festival, konferans, panel, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

c) Var olan yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında Teke Yöresi ve yörük kültürü ile ilgili programlar düzenlemesine katkıda bulunmak, bilimsel danışmanlık yapmak.

ç) Yörük kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler yapmak, yapılan projelere ortak olmak.

d) Teke Yöresinin folklorik ve edebi alanlarında çalışmalar yapmak.

e) Burdur ve çevresinde yaşayan göçebe yörüklerin tarihi, sosyolojik ve folklorik ve benzeri alanlarda araştırmalar yapmak.

f) Dünyada Teke Yöresi ve yörük kültürü ile benzer başkaca kültürlerin araştırmasını yapmak, ortak yönlerini ve farklılıklarını tespit etmek.

g) Yerleşik hayata geçmiş yörüklerde değişen ve değişmeyen hallerin tespitini yapmak.

ğ) Benzer çalışma alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde akademik çalışma ve/veya projeler hazırlamak ve yürütmek.

h) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin genel çalışma alanı olan Teke Yöresi ve yörük kültürü veya Türk halk bilimiyle ilgili çalışmalar yapan ve en az doktor unvanına sahip Üniversite mensubu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda araştırma yapan öğretim elemanlarından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Teke Yöresi ve yörük kültürüyle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek.

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

ç) Üniversite öğretim elemanlarının Teke Yöresi ve yörük kültürüyle ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak, onlara yardımcı olmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, diğer özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve dernekler ile iş birliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projelerde karşılıklı olarak yardımlaşmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; 6 ncı maddede belirtilen çalışma alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları arasından Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararıyla Rektöre önerilen ve Rektör tarafından seçilen on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, bu göreve üç yıl süre ile seçilirler. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 22/10/2008 tarihli ve 27032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.