21 Mart 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31075

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (İSTEM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin tıp bilimlerindeki birikimlerine ve evrensel bilimsel gelişmelere dayanarak “Sürekli Tıp Eğitimi” (STE) programları üretilmesine yönelik örnek uygulamalar hazırlamak, alt yapı ve teknik donanım oluşturarak nitelikli STE etkinliklerine destek olmak, uluslararası STE etkinliklerinden yararlanmayı artırıcı politikalar üretmek, Üniversite bünyesinde tıp bilimlerinde aynı alanda çalışan ekipler arasında koordinasyonu sağlayarak daha nitelikli STE programları üretilmesine teşvik ve destek çalışmaları yapmak, bu programların ortak bir çatı altında toplanmasını sağlayarak tıpta uzmanlık sonrası ve doktora sonrası dönemde aktif meslek yaşantısı boyunca ihtiyaç duyulan bilgi güncelleme ve yeni beceriler kazanma sürecine katkıda bulunmak, Üniversitedeki ve Üniversite dışındaki uzmanları buluşturacak programları desteklemek ve bilimsel etkinliklerin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde yürütülmesine katkıda bulunacak çalışma ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki gibidir:

a) STE alanında akademik ve güncel gelişmelerin uygulamalara yansıtılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Bu alanda yapılan çalışmalara destek olunarak nitelikli STE programları üretilmesi sürecine katkıda bulunmak, uluslararası akademik platformlardaki başarılı STE, sürekli meslekî gelişim ve beceri artırma uygulamalarının nasıl yapıldığını araştırarak Üniversitenin eğitim modeline uyabilecek yeni yöntemleri belirlemek ve gerekli donanımları tespit ve temin etmek.

c) Diğer ülkelerde uygulanan güncel ve başarılı yöntemleri inceleyerek STE kapsamında yararlı olabilecek araç ve gereçlerin teminini sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim teknoloji ve odyovizüel sistemlerinin modern imkânlarının tıp eğitiminde ve sağlık hizmetlerinde nasıl etkin kullanılabileceğini araştırmak ve uygulamak.

d) Kapalı devre odyovizüel sistemler kurmak, canlı yayın ve video-konferans olanağı sağlamak, kamera çekimi ve kayıt yapabilmek, eğitim içerikli odyovizüel materyal üretebilen laboratuvar oluşturarak buna uygun teknik eleman bulundurmak ve nitelikli STE programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

e) Uzaktan eğitim ve bilgi iletişim teknolojilerini araştırıp takip ederek uzaktan ve sürekli tıp eğitimi ile teletıp faaliyetlerini yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak proje çalışmaları oluşturmak ve yürütmek.

f) Simülasyon, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hologram, robotik sistemler ve yapay zekâ alanlarındaki gelişmelerin tıp eğitimi ve uygulamalarındaki yerini yakından izleyerek STE etkinlikleri çerçevesinde bu uygulamaların tanıtılmasına öncülük etmek, etkin uygulama alanları oluşturulmasına yönelik araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

g) Tıpta sürekli meslekî gelişime ve beceri artırma ihtiyacına yönelik eğitim içeriği üretilmesine ve yaygın olarak uygulanmasına öncülük edebilen bilimsel faaliyetler düzenlemek.

ğ) Üniversitenin mevcut deneyim ve bilgi birikimini Üniversite dışı alan ve kişilerle paylaşarak ülke genelinde faydalı ve etkin kullanımını sağlayacak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini desteklemek.

h) Oluşturulacak alt yapı, odyovizüel sistem araç-gereç ve dokümanlarından Üniversitedeki araştırma ve öğretim görevlilerinin, istekli tüm hekimlerin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayarak Üniversite tıp eğitiminde başarıyı artırmanın yanısıra ülke düzeyinde genel tıp seviyesi ve buna bağlı olarak sağlık hizmetleri kalitesinin üst düzeyde sürdürülmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için İstanbul Tıp Fakültesi ve tıp ile ilgili birimlerindeki öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman görevlendireceği bir yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlemeler yapmak.

c) Merkezin idari ve teknik işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Her yılın sonunda Rektöre Merkez çalışmaları ile ilgili rapor sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile olağan olarak her bahar ve güz döneminde bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar verilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin etkinlik ve çalışma programını plânlamak ve yürütmek.

c) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan ortak faaliyetlerin yürütülmesinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim elemanlarından veya Merkeze katkısı olacağı düşünülen diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensupları ve bağımsız kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileriyle katkıda bulunan organdır. Kurul, Müdür başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetleriyle ilgili görüş belirtir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel istihdamı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personeli, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İstanbul Üniversitesi Senatosu ve İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 24/6/2002 tarihli ve 24795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.