21 Mart 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31075

YÖNETMELİK

Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ MİNERAL VE ENERJİ KAYNAKLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEKAM) nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezindeki araştırma, geliştirme ve eğitim amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MEKAM): Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda bilimsel, teknolojik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, yürütmek ve eğitim vermek, aynı zamanda ülkemizin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mineral, maden ve doğal enerji kaynaklarının varlığı tespit edilen alanlarda, araştırmaları ilgilendiren konularda, ilgili bilim ve otorite kuruluşlarına danışmanlık yapmak, ülke kalkınma planları çerçevesinde ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşları arasında koordinasyon görevini üstlenerek, projeler geliştirmek ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mineral ve enerji kaynaklarının tespiti, yönetimi ve politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ilgili konsorsiyumlara katılarak ülkemizin daha etkin biçimde söz sahibi olması için çalışma yapmak.

b) Hakkari Üniversitesi ve Türkiye’deki diğer üniversite araştırmacıları ile konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

c) Mineral ve enerji kaynaklarının bulunmasına, çıkarılmasına, işletilmesine ve yönetilmesine ilişkin bilimsel araştırmaları yapan üniversitelerle işbirliği yapmak ve bu işbirliklerinin özellikle bölgesel ve Hakkari ili ölçeğinde geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.

ç) Mineral ve enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi ve tüketilmesine ilişkin çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak mineral ve enerji kaynaklarının tespit edildiği ve varlığı tahmin edilen bölgelerde, yer sistem ve enerji bilimleri ve politikaları odaklı araştırmalar ile yeni teknolojilerin oluşturulmasına ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

d) Ülkemizin tüm yenilenebilir ve fosil enerji kaynaklarının araştırılması hususunda projeler hazırlamak, geliştirmek ve çalışmalar yapmak, politikalar ve stratejiler oluşturmak, bu yönde ilgili kurum ve kuruluşlara rapor sunmak.

e) Mineral, maden ve enerji kaynaklarının araştırılması alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara ve toplantılara katılmak ve yayınları takip etmek.

f) Dünya toplumlarının gereksinimlerini karşılayacak olan mineral, maden ve enerji kaynaklarının çıkarılması, çeşitlendirilmesi ve tüketilmesi yönünde bölge hedefli çalışmalar ve aktiviteler yapılabilmesine ortam sağlayabilecek bir alt yapı oluşturmak.

g) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

h) Mineral, maden ve enerji bilimleri çalışmaları hakkında toplumumuzun bilgilendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Alt Çalışma Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışan ve yerbilimleri, mineral, maden ve enerji kaynakları alanlarında çalışmaları ile bunların yönetimi alanında uzman öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla üç kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Müdürün vereceği işleri birim sorumlusu olarak yerine getirir ve kurulların toplantılarına katılabilir. Müdür kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcılarından birine bırakır. Bu vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Müdür, başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ile Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

b) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak etkinlik raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler ve hedefler doğrultusunda Merkezi yönetmek, akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak.

ç) Merkez ile ulusal ve uluslararası kamu ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim programını düzenlemek.

d) Yönetim Kurulunca belirlenen faaliyetlere göre görev dağılımlarını belirlemek.

e) Merkez bünyesindeki aktivitelerin koordinasyonunu sağlamak ve Yönetim Kuruluna çalışmalar hakkında bilgi vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektörün, Üniversitede Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri veya görevlileri arasından görevlendireceği altı üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan fazla süreyle görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak Merkezin etkinlikleri ve yönetimi ile ilgili konuları görüşmek ve idari kararlar almak.

b) Müdürün her yıl hazırlayacağı etkinlik raporunu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve yardımcılarının önerisi üzerine Rektör tarafından uygun görülen, Üniversite ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilci üyelerinden olmak üzere en fazla on dört üyeden oluşur. Bu kurulun başkanı Müdürdür.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda teklif, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

(3) Danışma Kurulu, Müdür ve kurul üyelerinin talepleri doğrultusunda en az yılda bir kez toplanır ve Müdürlüğe, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda teklif, tavsiye ve önerilerde bulunur.

Alt çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konularda Merkezin faaliyetlerini uygulamak ve belirlenecek programa göre gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Çalışma programı tamamlanan alt birimlerin görevi sona erer.

(2) Belirli projelere belirli süre tahsis olunacak bina, tesis, laboratuvar, atölye, teçhizat ve personel için fakülte veya ulusal ve uluslararası diğer birimlerle işbirliği yapılır.

(3) Müdür, alt çalışma birimlerinin faaliyetlerini yürütmek üzere müdür yardımcılarından birini birim yürütücüsü olarak seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

(4) Fakülteler ve diğer birimlerle işbirliği kapsamında görevlendirmelerle ilgili olarak Dekan veya Rektörün onayı alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.