20 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31074

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA

EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/5)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde, kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, lisanslı depo işletmelerine yapılacak kira ile üretici ve üretici örgütlerine yapılacak ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ç) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine ilişkin EKK’nın önerisi üzerine ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

d) Elektronik kayıt kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibarıyla kayden izlemek amacıyla ilgili Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,

e) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,

f) ELÜS İhraç Formu: Lisanslı depo işletmesi tarafından düzenlenen ve elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren delil niteliğini haiz matbu belgeyi,

g) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) İlgili Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ı) İzin belgesi: Lisanslı depo işletmesinin, deposuyla ilgili olarak 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik gerekli izinleri almış olduğuna dair belgeyi,

i) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

j) Karar: 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararı,

k) Lisans: İlgili Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,

l) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

m) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

n) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını,

o) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

ö) Uygulama rehberi: Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ kapsamında çıkarılacak olan ve uygulamaya esas yapılacak olan iş ve işlemlerin belirtildiği rehberi,

p) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

r) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen üretici örgütlerini,

s) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

ş) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten ilgili Bakanlıktan lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

t) Yönetmelik: 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları

Desteklenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1’de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında kira desteği verilir.

(2) Kira destekleme ödemeleri, ilgili Bakanlık tarafından gönderilen icmaller doğrultusunda lisanslı depo işletmelerine yapılır.

(3) ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ve ürünlerini ÇKS’ye kayıtlı üretici üyelerinden alan üretici örgütlerine, üreticilerden aldıkları veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri halinde ilave kira desteği verilir. İlave kira desteklemesi 2019 yılı hasat döneminden başlamak üzere her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan ürünler için belirtilen miktarlarda üretici/üretici örgütlerine ödenir. Altı aylık sürenin belirlenmesinde, ilgili Bakanlıkça her ürün için kararlaştırılan ve ilgili Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilen depolama döneminin başlangıç tarihleri esas alınır.

(4) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin, depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması şartı aranır.

(5) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanılan ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı için bir defadan fazla nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS’de kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmak zorundadır.

(7) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri ve başvuru yapmaları durumunda;

a) Ürün miktarı üzerinden ton başına 25’TL yi geçmemek üzere, her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği,

b) Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca ürünün cinsine göre Yönetmelik hükümlerince yapılacak analiz başına 25 TL’yi geçmemek üzere, ilgili Bakanlıkça onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği,

verilir.

(8) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri;

a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere,

b) Aracılık yapmak suretiyle üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütleri için aracılık edilen üreticilere,

c) Üretici örgütlerinin mülkiyetine alarak getirdiği ürünler için doğrudan üretici örgütlerine,

yapılır.

(9) Kira ve ilave kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır.

(10) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Kira destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından; ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, Genel Müdürlük ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

Ödeme dönemleri ve müracaat

MADDE 8 – (1) Kira destekleme ödemeleri 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde, yılda dört döneme ilişkin olarak yapılır. Her bir döneme ait müracaatlar lisanslı depo işletmelerince, Ek-1’de yer alan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Desteği Başvuru Dilekçesi ile dönemi takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar ilgili Bakanlığa yapılır. Son başvuru gününün resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir. Lisanslı depo işletmesinin ilk müracaatı izin belgesi ile birlikte yapılır.

(2) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, 1 Mayıs-31 Ekim, 1 Kasım-30 Nisan tarihleri arasında olmak üzere altışar aylık dönemler halinde yılda iki döneme ilişkin olarak yapılır.

(3) Her bir döneme ait ilave kira, nakliye ve analiz desteği müracaatları dönemi takip eden iki ay içerisinde 1 Kasım-31 Aralık, 1 Mayıs-30 Haziran mesai saati bitimine kadar başvuru sahiplerince Ek-3’te yer alan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Desteği Müracaat Dilekçesi ile il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Başvuru yapılan destekleme türüne göre dilekçe ekinde yer alan belgeler il/ilçe müdürlüğüne sunulur. Son müracaat tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir.

(4) İlave kira desteği, nakliye desteği ve analiz ücreti desteği müracaatları ve ödemelerine ilişkin diğer hususlar, bu Tebliğ kapsamında hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

Elektronik Kayıt Kuruluşunun yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Kira desteğinin verilmesinde EKK kayıtları esas alınır.

(2) Elektronik Kayıt Kuruluşunca, kira destekleme ödemelerine ilişkin dönemin bitimini takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar, döneme ilişkin gün sonu bazında doluluk durumlarını ve lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken kira desteği miktarlarını içeren bir rapor ilgili Bakanlığa gönderilir. Ayın 10 uncu gününün resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, bu rapor izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar gönderilebilir.

(3) Nakliye desteğine esas ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, EKK TBS’ye gerekli veri akışını çevrim içi olarak sağlar.

İl/ilçe müdürlüğünün yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanmak isteyen üreticiler/üretici örgütleri tarafından yapılan başvuruda;

a) İlave kira desteği için depo kira ücreti faturası esas alınarak,

b) Nakliye desteği için kontrolü sağlanan ELÜS İhraç Formu esas alınarak,

c) Analiz ücreti desteği için üreticiler ve üretici örgütleri tarafından ibraz edilen analiz ücreti faturası veya kasa alındı makbuzu esas alınarak,

ç) Üretici örgütünün başvurusu halinde ise üretici örgütünün ürünlerini aldığı üreticilerin isim, TC/Vergi No, ürün adı, miktarı dikkate alınarak,

TBS’ye girişinin sağlanmasından ve kontrol edilerek onaylanmasından il/ilçe müdürlüğü sorumludur.

İlan ve itiraz

MADDE 11 – (1) Kira destekleme ödemesi yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve destekleme ödemesine hak kazandığı miktarlar ilgili Bakanlığın internet sayfasında beş iş günü süreyle ilan edilir. Destekleme miktarlarına ilişkin olarak ilanın son gününden itibaren beş iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince ilgili Bakanlığa itirazda bulunulabilir.

(2) Üretici veya üretici örgütlerine yapılacak olan ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesine ilişkin hazırlanmış olan icmaller il/ilçe müdürlüğünce beş iş günü askıya çıkartılır. Askı süresinin bitiminden itibaren beş iş günü süresince itirazlar değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz sahibine bilgi verilir.

Kira destekleme ödemeleri şekli ve planı

MADDE 12 – (1) Kira destekleme ödemeleri; Kararda belirtilen ürünler ve destekleme miktarları (TL/ton/ay) üzerinden ilgili Bakanlıkça hesaplanır.

(2) Kira destekleme ödemelerine ilişkin dönemin bitimini izleyen ay içinde Ek-2’de yer alan Lisanslı Depo İşletmelerine Yapılacak Kira Destekleme Ödemesi Genel İcmali ilgili Bakanlıkça hazırlanıp onaylanarak ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Bakanlığa iletilir.

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri şekli ve planı

MADDE 13 – (1) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine dair Ek-4’te yer alan Üretici/Üretici Örgütüne Ödenecek İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Desteği İcmali il müdürlüğü tarafından hazırlanıp onaylanarak; dönemi takip eden üçüncü ayın son günü mesai saati bitimine kadar (Ocak/Temmuz) ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Destekleme ödemeleri, il müdürlüğünce gönderilen ödemeye esas icmaller doğrultusunda Genel Müdürlükçe üretici/üretici örgütlerine yapılır.

(3) Hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden üretici ve üretici örgütlerinin destekleme ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 14 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak Bankaya hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 15 – (1) Kira destekleme ödemelerinde ilgili Bakanlıkça gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilen lisanslı depo işletmeleri ile ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteklerinde il/ilçe müdürlüğünce gerçeğe aykırı belge düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler, üretici örgütleri ve lisanslı depo işletmeleri destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler cezalı oldukları süre zarfında bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi ilgili Bakanlık, lisanslı depo işletmeleri, EKK, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir. İlgili Bakanlığın; haksız ödemeye neden olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Kanundan kaynaklanan denetim, inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma yetkileri saklıdır. İlgili Bakanlık bu konuda gerekli tedbirleri alır. Kira desteği uygulamasına yönelik ortaya çıkabilecek şikayet, itiraz ve başvurular ilgili Bakanlıkça incelenir ve sonuçlandırılır.

(2) İlgili Bakanlık kira destekleme ödemeleri için düzenlediği ve Bakanlığa ilettiği tüm belgelerin kontrolünden sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemlerin başlatılması ilgili Bakanlığın sorumluluğundadır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi, kira desteği ödemelerinde Genel Müdürlüğün, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinde il/ilçe müdürlüğünün geri ödeme talebine rağmen iade etmeyenler hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bunlar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(5) EKK, lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetleri çerçevesinde, lisanslı depoların günlük doluluk durumlarını kendi nezdindeki kayıtları esas alarak doğru bir şekilde ilgili Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. EKK nezdindeki bilgiler ile ilgili Bakanlığa gönderilen doluluk durumları arasındaki farklılıklardan ve ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, TBS’ye gerekli veri akışının çevrim içi olarak sağlanması ile ilgili doğrulama hatasından kaynaklanan haksız kira destekleme ödemelerinden EKK sorumludur.

(6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürün miktarının üzerinde ELÜS düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden, ilave kira ve nakliye destekleme ödemesinden faydalanmak üzere üretici/üretici örgütü adına düzenlenen belgelerin doğruluğundan ve buna ilişkin belgeleri il/ilçe müdürlüğüne belirtilen süre içerisinde ibraz etmekten lisanslı depo işletmeleri sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(7) Analiz ücreti desteklemelerinde, yapılan analizlere ilişkin bilgilerin hatalı olması halinde yetkili sınıflandırıcı sorumludur. Bu durumda yetkili sınıflandırıcı yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(8) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesinden faydalanmak üzere il/ilçe müdürlüğüne teslim ettiği belgelerin doğruluğundan üretici/üretici örgütleri sorumludur. Bu durumda üretici örgütleri yöneticileri ve üreticiler hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(9) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen üretici/üretici örgütlerinin il/ilçe müdürlüğüne ibraz ettiği belgelerin kontrolünden, TBS veri tabanına eksiksiz ve doğru girilmesinden, ödemeye esas icmallerin eksiksiz ve doğru düzenlenmesinden, bu Tebliğ ve uygulama rehberi çerçevesinde belirtilen sürelere uyulmasından, il/ilçe müdürlüğü sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlemler il/ilçe müdürlüğünce yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17 – (1) 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerince yapılmış olan müracaatlar,  27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38) hükümleri çerçevesinde sonlandırılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 17/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız