20 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31074

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS ISO 3317 CIVATA VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI – KARE BAŞLI

ALTIGEN VEYA SİLİNDİRİK DÜZ UÇLU UZATMA PARÇALARI – GÜÇ TAHRİKLİ

LOKMA ANAHTARLARI İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2020/27)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu uluslararası standart, güç tahrikli lokma anahtarları için kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçalarını kapsar. Bu standart; ISO 1173’te tanımlanan kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçalarına ve ISO 1174-2’de tanımlanan güç tahrikli geçme anahtarlar için kare uçlara uygulanır.

(2) Güç tahrikli lokma anahtarları için kare başlı altıgen uçlu uzatma elemanı ISO 1703’te 5 2 00 02 0 altında verilmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 9570 “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı dış altıgen uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için" standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 18/4/2016 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak kabul edilen TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2000/14-15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.