19 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31073

YÖNETMELİK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve Üniversite bünyesinde bulunan ve kurulacak olan AR-GE laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve Üniversite bünyesinde bulunan ve kurulacak olan AR-GE laboratuvarlarının faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut bulunan ve kurulacak olan ileri bilimsel ve stratejik araştırma laboratuvar/laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversite bünyesinde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini yükseltmek.

ç) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi kuruluşları ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretmek ve hizmet sağlamak.

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliklerini teşvik etmek, Üniversite-sanayi kuruluşları işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

b) Merkezdeki cihazlarla ilgili araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek.

c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

ç) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

d) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.

e) İlgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığında sanayi kuruluşları ile diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek.

f) Laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak.

g) Merkezin olanakları ve işlevleriyle ilgili tanıtımlar gerçekleştirmek.

ğ) AR-GE çalışmalarıyla, yeni ürün ya da malzemelerin (metalik, seramik, polimer, biyo, nano vb.) elektronik, optik, manyetik, termal, kimyasal ve benzeri özelliklerini karakterize etmek.

h) Enerji üretim, depolama, dağıtım, alternatif kaynaklar ve çevreye olan etkilerine yönelik malzeme ve süreçler ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak.

ı) Gıda teknolojileri, gıda işleme, gıda kalitesi, güvenilirliğinin kontrolü, su ürünleri ve işleme teknolojisi, toprak ve bitki besleme alanlarında bölgenin ihtiyacına yönelik analizleri ve AR-GE çalışmaları yapmak.

i) Yeni malzeme ve üretim süreçleri ile ticari potansiyeli yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi için yenilikçi, katma değeri yüksek ve ileri teknolojilere dayalı araştırmalar yürütmek.

j) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezleri ve enstitüleri yakından izlemek, ortak projeler geliştirerek işbirliği yapmak, ortak ya da bağımsız bilimsel toplantılar ve çalışma toplantıları düzenlemek.

k) Merkezin yürüttüğü AR-GE çalışmaları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri oluşturmak ve gerektiğinde danışmanlık hizmetleri vermek.

l) Merkezin yürüteceği projelere kamu ve özel sektör kurumlarından destek sağlamak.

m) Merkezin yurt içi ve yurt dışı kalite yönetim sistemleri ile akreditasyon çalışmalarını yürütmek.

n) Yürütülen araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlamak.

o) Merkezde yürütülen bilimsel çalışma sonuçlarına ilişkin ulusal veya uluslararası patent başvuruları yapmak.

ö) Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile mesleki birlik ve benzer oluşumların, Merkezin olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve servis hizmetleri vermek.

p) Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları araştırmaları yapmak, onların sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek, Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

r) Merkez bünyesinde yer alan cihaz ve deney düzeneklerinin envanterini çıkararak her sene güncellemek ve yayınlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, üç yıl için iki müdür yardımcısı görevlendirir.

(3) Müdür yardımcıları, laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlar ve Müdüre yardımcı olurlar. Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Süresi sona eren müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Müdür aynı yöntemle yenisini görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Merkez müdür yardımcıları ve laboratuvar sorumluları ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun, Müdür ve yardımcıları dışındaki diğer dört üyesi laboratuvar sorumluları arasından Müdür tarafından önerilmek suretiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyenin yerine kalan süre için aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır, üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanmasına yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite yönetim kuruluna sunmak.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak.

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

ğ) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu, doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içinden ve dışından olmak üzere, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on iki kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Ayrıca Merkezin çalışma konuları ile ilgili belgelendirilmiş uzmanlık alanları ve yürütülen projelere göre yerli ve yabancı personel de ilgili mevzuat çerçevesinde çalıştırılabilir.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin işlemlerde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.