19 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31073

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2007 tarihli ve 26567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.