19 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31073

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2014 tarihli ve 29198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Rektör tarafından Merkezde çalışmak üzere görevlendirilen bir öğretim üyesi.

e) Merkezde Rektör tarafından görevlendirilen sorumlu veteriner hekim.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2014

29198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2018

30478