17 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31071

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci işleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen programa öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü  ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dönem: Yarıyılı,

b) Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Fakülte Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ç) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

d) Gözlemci öğrenci: Klinik gözlem eğitimini alan öğrencileri,

e) Klinik Gözlem: İlk üç yılda zorunlu dersler kapsamında edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların klinik uygulamaya nasıl aktarılacağını diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde uygulamalara katılmak üzere 3 üncü sınıfta yapılan eğitimi,

f) Ortak Zorunlu Dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil derslerini,

g) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Stajlar: Eğitim-öğretim programının ilk üç yılında zorunlu dersler kapsamında edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde uygulayarak pekiştirilmesi, karar verme becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki deneyimlerin kazanılması amacıyla, 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerine öğretim elemanları rehberliğinde aktif olarak hasta başında uygulamalı olarak yaptırılan eğitimi,

h) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Başka Üniversitelerden Yatay Geçiş, Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı, Kayıt Dondurma ve Kayıt Silme

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt şartları ve kayıtta istenecek belgeler Senato kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü

MADDE 6 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine sadece tam zamanlı statüde öğrenci kabul edilir.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için her eğitim-öğretim yılının başında kayıt yenilemekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekirken ödeme yapmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu durumda bulunan öğrenciler öğrencilik haklarından istifade edemezler. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresine dahildir.

Kayıt dondurma

MADDE 9 – (1) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar başvurduğu takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl için dondurulur.

Kayıt silme ve kayıt sildirme

MADDE 10 – (1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunulması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi ve Şekli, Sınav ve Değerlendirme Esasları,

Mazeretler ve Mezuniyet

Eğitim-öğretim

MADDE 11 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim süresi beş yıl olup, her dönem en az 16 haftadan oluşur. Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.

(2) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre, sekiz yıldır.

(3) Eğitim-öğretim süresinin ilk iki yılında Temel Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi, son üç yılında ise Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi verilir.

(4) Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen dersler için bütünleme sınavı yapılır.

(5) Her sınıf için bir öğretim üyesi koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatörler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Dekan Yardımcılarından birisi Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığı görevini yürütür.

Dersler ve kredileri

MADDE 12 – (1) Dersler; zorunlu ve ortak zorunlu dersler olmak üzere iki türlüdür.

(2) Diş Hekimliği Fakültesinde sınıf geçme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu dersler hariç, herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler.

(3) Öğretim programı; teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuvarlar, klinik gözlem, staj ve diğer etkinlikler (seminer vb.)’den oluşur.

(4) Fakülte ders programında mezuniyet için gerekli toplam AKTS 300, toplam kredi ortak zorunlu dersler hariç 250’dir.

(5) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve en geç Mayıs ayı içinde Senatonun onayı ile kesinleşir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 13 – (1) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Zorunlu uygulamalar

MADDE 14 – (1) Diş Hekimliği klinik dersleri ile ilgili uygulamalar; 3 üncü sınıfta klinik gözlem, 4 üncü ve 5 inci sınıfta staj uygulamaları tarzında yapılır. Klinik gözlemci öğrenciler ilgili anabilim dallarının kliniklerinde ve/veya laboratuvarlarında dönüşümlü olarak uygulama yaparlar. Bu öğrencilerin zorunlu olarak yapmaları gereken uygulamalar ilgili anabilim dallarınca belirlenir.

Takip eden eğitim yılına ait klinik çalışmalar

MADDE 15 – (1) 3 üncü ve 4 üncü sınıfta başarılı olan öğrenciler, bir sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmalarının en çok 1/3’ünü dersleri başardıkları yılı takip eden yaz döneminde yapabilirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığınca karar verilir ve açılacak programlar Dekanlık onayı ile ilan edilir. Bu programa katılan öğrenciler iki haftadan az çalışamaz. İki haftadan az çalıştığı takdirde öğrencilerin yaptığı bu klinik çalışmalar dikkate alınmaz.

Staj eğitimi

MADDE 16 – (1) 3 üncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4 üncü ve 5 inci sınıf programında yer alan derslerin yanı sıra aşağıdaki isimleri yazılı stajları başarı ile tamamlamak zorundadırlar:

Tamamlanması Zorunlu Stajlar

Stajlar

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Radyoloji

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Endodonti

Ortodonti

Pedodonti

Periodontoloji

Protetik Diş Tedavisi

(2) Staj süreleri on dokuz iş gününden az olmamak üzere eğitim yılı başında Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenir. Staj, akademik takvimde belirtilen süreler boyunca kesintisiz devam eder.

Klinik gözlem/klinik öncesi uygulama/stajlar ve telafi

MADDE 17 – (1) Zorunlu dersler kapsamında ilk üç yılda edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların klinik uygulamaya nasıl aktarılacağını diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara katılmak üzere 3 üncü sınıfta öğrencilere klinik gözlem eğitimi yaptırılır.

(2) Klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve stajların içeriği, cinsi, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(3) Eğitim-öğretim yılı başında anabilim dalı tarafından belirlenerek ilan edilen sayıdaki klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve stajların verilen sürede tamamlanarak teslim edilmesi zorunludur. Bu derslere ait gözlem, uygulama ve stajları tamamlayamayan öğrenciler yılsonu sınavına giremezler. Klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve stajların, %80’inden fazlasını tamamlamış olan öğrencilere eksik kalan gözlem, uygulama ve stajları tamamlamaları için telafi hakkı verilir. Klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve stajların verilen sürede %80’inden daha az kısmını tamamlayanlara telafi hakkı verilmez. Telafi süresinin ne zaman ve ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek öğretim yılı başında ilan edilir. Öğrencinin bütünleme sınavından 2 gün öncesine kadar, eksik kalan klinik öncesi uygulama ve stajlarını tamamlaması şarttır. Telafi süresi içinde eksik uygulamaları ve stajları tamamlaması halinde öğrenciye bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Klinik öncesi uygulama ve stajlarını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci bütünleme sınavına giremez ve ilgili derslerden başarısız sayılır.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin teorik derslerin, uygulamaların, stajların ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devamı zorunludur. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında sağlık raporu da dahil olmak üzere mazereti dikkate alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyıl/yılın son haftası içinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nden ilan edilir.

(2) Bir dersin yarıyıl veya yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin %80’ine, uygulama, gözlem, staj ve laboratuvarların %80’ine katılmak,

b) Klinik öncesi uygulamaları ve stajları başarıyla tamamlamak

gerekir.

(3) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş ve/veya uygulamalarda/stajlarda başarısız olmuş öğrenci, o dersi tekrar eder. Ders tekrar eden öğrencinin kaldığı derse ait tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.

(2) Sınavlar, teorik (yazılı ve/veya sözlü), uygulamalı, laboratuvar veya klinik uygulamalar şeklinde yapılabilir. Sözlü ve yazılı sınavlar, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından yapılır.

(3) Öğrenciler; ara sınav ve çalışmaları dışında, yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili kurullarca karara bağlanır. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ara sınav ve kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise %60’tır.

(4) Ara sınavlar ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları 100 üzerinden verilir. 0,5 ve üzerindeki kesirli puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

(5) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.

(6) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(7) Tek ders ve staj sınavları dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır.

(8) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. İlgili öğretim elemanları sınav evraklarını idareye teslim etmek zorundadırlar.

(10) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkça en az iki yıl saklanır.

(11) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 20 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş işgünü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine Dekanlıkça yapılacak inceleme sonucu hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp gerekli düzeltme yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak teorik ya da uygulamalı, ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır. Kısa süreli sınavlar ara sınavları ile beraber değerlendirilebilir.

(2) Ara Sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınav yapılır. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu yerine kullanılabilir. Bir yarıyıl içinde bir ders için yapılan en az 3 kısa süreli sınavın ortalaması bir ara sınav notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması etkinliğin yapılmasını takip eden yedi gün içinde ilan edilir. Ara sınavlar belirlenen tarihlerde ilgili derslerin ders saatlerinde yapılır. Ara sınav tarihleri Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenerek, Dekanlıkça ilan edilir. İlgili Anabilim Dalları uygun gördüğü taktirde 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerine ait ara sınav notlarının %50’si, dönem içinde yapılan uygulamaların not ortalaması alınarak hesaplanabilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerde, teorik sınavlara girebilmesi için derse ait uygulama sınavını geçmiş olma koşulu ilgili dersi veren Anabilim Dalı Başkanlığı kararı ile aranmayabilir. Bu sınavların sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilan edilmesi gerekir

(4) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı uygulayan birimlerde öğrenciler üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarında yapılan yaz okulu uygulamasından ders/dersler alamazlar. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl/yıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.

(5) Tek ders sınavı: Yıl sonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak yıl içindeki tüm bütünleme sınavları tamamlandıktan sonra tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için başarısız olduğu derse ait yapılan sınavdır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa devam edemezler. Tek ders sınavından yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde dekanlık kararı ile bu tek dersin sınavına akademik takvimde belirtilen tarihlerde girerler. Tek ders sınav tarihlerini takip etmede sorumluluk öğrenciye aittir. Güz döneminde dönemlik bir dersin bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, tek ders sınavına girebilmek için bahar dönemindeki derslerin tamamını başarı ile tamamlamış olmak zorundadır. Mezuniyet aşamasında olup tek ders sınavından kalan öğrenci, ilgili dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılı içerisinde tekrar almak zorundadır, ancak derslere devam zorunluluğu aranmaz. Tek ders sınavına kalan öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.

(6) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara, bütünleme sınavı yapılmayan birimlerde yarıyıl sonu sınavlarına ve bütünleme sınavı yapılan birimlerde ise bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar ile yaz okulunda yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı Dil dersi için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(8) Staj başlangıcı sınavı: Stajın ilk haftası boyunca sözlü ya da yazılı şekilde her gün veya stajın ilk haftası boyunca sorumlu öğretim üyesinin belirlediği herhangi bir tarihte yapılır. Öğrenci bu sınavda başarılı olabilirse staj uygulamasını yapabilir.

(9) Staj Sonu Sınavı: 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri için staj süresinin bitiminde teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılan sınavdır.

(10) Staj Sonu Sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Staj sonu sınavı, stajın son haftası içerisinde yapılır.

b) Staj sonu sınavına girebilmek için; ilgili anabilim dalınca önceden belirlenen ve Dekanlıkça uygun görülen klinik uygulamalarını staj süresi içinde başarı ile tamamlamak, uygulamaların %80’ine devam etmiş olmak ve anabilim dalının belirlediği konuda seminer vermiş olmak gerekir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci, stajını tekrar eder. Şartları yerine getiren öğrenci uygulama sınavına alınır.

c) Uygulamalı sınavda başarılı olan öğrenci teorik sınava girer. Teorik sınavda başarılı olamayan öğrenciye, uygulamalı sınavdaki başarısı saklı kalmak üzere, bütünleme sınav hakkı tanınır.

ç) 4 üncü ve 5 inci sınıfta staj tekrarına kalan öğrenciler, bulunduğu öğretim yılı bütünleme sınavlarından sonra yeni eğitim-öğretim yılı başlayana kadar, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında ve Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenecek olan programa göre başarısız oldukları stajları alabilirler. Stajlar bu dönemde bir kez tekrar edilebilir. Başarısız olanlar takip eden eğitim-öğretim yılında başarısız oldukları stajları alabilirler.

d) Her staj, bir eğitim-öğretim yılında en çok iki kez tekrar edilebilir.

e) Staj sonu sınavlarında geçme notu 100 puan üzerinden 60’tır. Bu sınavlarda alınan not, ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim üyesi tarafından harfli nota çevrilir. 60’ın altındaki not FF olarak değerlendirilir.

f) Bütünleme sınavları sonunda diğer bütün derslerden ve stajlardan başarılı olup, sadece tek stajdan başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Herhangi bir stajdan tek derse kalan öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.

Staj Sonu Sınavının Harfli Not Aralıkları

Alt Sınır              Üst Sınır              Harf Notu                Katsayı

90                            100                        AA                        4.00

85                             89                         BA                        3.50

75                             84                         BB                        3.00

70                             74                         CB                        2.50

60                             69                         CC                        2.00

00,00                        59                         FF                        0.00

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır.

(2) Fakültede yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, staj ve tek ders sınavlarında geçme baraj notu en az 60’tır. Bu puan (staj ve tek ders hariç) ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu sınav katkılarının toplamıdır. Ara sınav puan ortalaması, ara sınavlardan alınan puanlar toplamının yapılan ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ara sınav puan ortalamalarının geçme puanına katkısı %40, yarıyıl veya yılsonu puanının geçme puanına katkısı ise %60’tır. Ara sınav puan ortalamasının kesirli olması halinde; bulunan kesirli sayının tam sayıya çevrilmeden %40’ı alınır. Fakültede yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, staj ve tek ders sınavlarında 60 alınması zorunludur.

(3) Bütünlemeye kalmış öğrencilerin geçme puanının hesaplanmasında yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.

(4) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, Ağırlıklı Not Ortalamasına göre belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler arasındaki başarı sıralamasında başarısızlık nedeniyle yıl kaybı olan öğrenciler dikkate alınmaz.

Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılacak Harfli Not Aralıkları

Alt Sınır           Üst Sınır                Harf Notu                    Katsayı

90                         100                         AA                           4.00

85                          89                          BA                           3.50

75                          84                          BB                            3.00

70                          74                          CB                            2.50

60                          69                          CC                            2.00

00,00                     59                           FF                            0.00

Bunlardan;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

c) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. Zorunlu derslere ait uygulamalardan FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda yeniden alarak, devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Teorik derslerden FF notu alarak başarısız olmuş öğrenci ilgili dersin final ve bütünleme sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Öğrenci başarısız olduğu teorik derslerden final ve bütünleme sınavı dışında ara sınavlara, kısa süreli sınavlara girmek isterse ilgili derse devamlılık şartlarını ve tüm sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

ç) MU (muaf) notu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde yer alan kapsam ve koşullarda kullanılır.

d) Başarı notu MU ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

e) DZ (devamsız), AGNO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, Ağırlıklı Not Ortalamasına göre belirlenir. Ağırlıklı Not Ortalaması, her dersin başarı notunun ağırlık katsayısının ilgili dersin kredi saati ile çarpılması sonucu elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesiyle bulunur. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Yatay geçiş

MADDE 24 – (1) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması ile İlgili Uygulama Esaslarına göre yapılır. Öğrencilerin yatay geçiş başvuruları için resmi onaylı not belgesi (transkript), disiplin durumunu gösterir belge, yükseköğretim programına yerleştiği yıla ait ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ders içeriklerini Fakültemize elden (posta ve kargo ile müracaatlar kabul edilemeyeceğinden) teslim etmeleri gerekmektedir.

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(3) Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, normal eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Mezuniyet

MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için; eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.

Diploma

MADDE 27 – (1) İlk iki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarılı olarak tamamlayan, ancak eğitim-öğretimin sonraki kademelerinin bütününü tamamlayamayacak olan öğrencilere, yazılı olarak talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir. Bu kişilerin fakülte ile ilişikleri kesilir.

(2) Beş yıllık eğitim-öğretimin tamamını başarı ile tamamlayan öğrencilere Diş Hekimi Diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kılık kıyafet ve düzen

MADDE 28 – (1) Öğrenciler eğitimin gereği olarak klinik ve laboratuvarlarda diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları takmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazının temizliği ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

(3) Klinik öğrencileri, hastaların tedavilerini bulundukları Anabilim Dalının göstereceği düzende yapmak zorundadır. Hastaların tedavi planlamaları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 29 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakültenin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanma tarihini takip eden ilk eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.