17 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31071

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi “ç) Birim: Genel Müdürlükleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 13 üncü maddesinin başlığında yer alan “Ödenek” ibareleri “Pozisyon tazminatı” şeklinde; 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde, 8 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkralarında, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasında yer alan “ödenek” ibareleri “pozisyon tazminatı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “ödeneğinin” ibareleri ile 8 ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “ödeneğin” ibareleri “pozisyon tazminatının”, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödeneği” ibareleri “pozisyon tazminatı”, 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ödeneğinden” ibareleri “pozisyon tazminatından”, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ödeneklerinden” ibaresi “pozisyon tazminatlarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Baş Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Genel Müdürü” ibaresi “Hukuk Genel Müdürü” ve “Personel Yönetimi Müdürü” ibaresi “disiplin işleriyle görevli müdür” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2017

30136