16 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31070

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ RUMELİ İSLAM VE SANATLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (RUMİSAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Balkan toprakları ve bu toprakların kapsadığı alan olan Rumeli bölgesinin tarih içerisinde ve günümüzde oynadığı siyasi, stratejik ve kültürel hayatı etkileyen İslam’ın ilim, düşünce ve sanat yönüne ilişkin, bölgesel ve küresel ölçekte çalışma yapmak ve yapılacak çalışmaları teşvik etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Amacı doğrultusunda Balkanlar ve Rumeli bölgeleriyle ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki yayın, görsel ve tarihi belgeler, harita, plan ve benzeri evrakı veya fotokopilerini toplayarak kurulacak olan merkezi zenginleştirmek.

b) Yukarıda yazılı konular veya benzerleri üzerinde araştırma yapacak olanlara gerekli kolaylıkları göstermek ve değerli bulunacak araştırmaların yayınlanmasına yardımda bulunmak.

c) Balkanlardaki İslami farklı kültürlerin değerlerini tespit etmek suretiyle bilimsel veriler ışığında yapılacak faaliyetleri belirlemek.

ç) Bölgedeki İslam ve sanatlarıyla ilgili çalışmalara ilgi duyan ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve şahıslarla koordinasyon içerisinde bulunmak.

d) Tarihi araştırmaların yanı sıra hat sanatı, ebru sanatı, tezhip, katı gibi Türk-İslam coğrafyasındaki estetiğin çeşitli şekillerini yeniden canlandırmak üzere çalışmalar yapmak, sergiler açmak ve buna benzer kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak.

e) Balkan Üniversiteler Birliğini oluşturan Üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri bünyesinde çıkarılan ve akademik çalışmalar yayınlayan Rumeli İslam Araştırmaları Dergisinin yayın faaliyetlerini yürütmek.

f) Merkezin kuruluş amacına yönelik olarak konferans, panel, sempozyum ve benzeri gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışındaki bu tür faaliyetlere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdür tarafından toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda gerekli kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilgili diğer kişiler arasından Rektör tarafından belirlenen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu başkanı Müdürdür. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin tüm faaliyet alanları ile ilgili öneriler hazırlamak.

b) Müdür tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.