15 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31069

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/2/2014 tarihli ve 28922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve ders alacakları lisansüstü programın direktörlüğünün onayı üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kabul edilen özel öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı aşamaz.

b) Derslerini izledikleri lisansüstü programlarından birinin öğrenci kabul koşullarını yerine getirerek lisansüstü öğrencisi olanların özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerinden kayıt yaptırdıkları programla ilgili olanlardan aldıkları krediler, ilgili ders için lisansüstü öğrencilerinden aranan başarı notunun sağlanmış olması ve devam etmekte olduğu lisansüstü programının ders aşaması için öngörülen kredi sayısının %50’sini geçmemesi koşuluyla, kayıt oldukları programın direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı için geçerli sayılabilir. Özel öğrenciliğe kabulü izleyen ikinci yarıyıldan sonra alınmış dersler ile özel öğrencilik statüsü sona erdikten sonra alınmış dersler tanınmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/2/2014

28922

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/12/2017

30260

2-

19/9/2019

30893