15 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31069

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAİBÜ TÖMER) örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve bunların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

b) İdari koordinatör: Merkezin idari işlerini yürütmekle görevli personeli,

c) Merkez (BAİBÜ TÖMER): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin müdürünü,

d) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları ve etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve etkinlik alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, dil öğretme etkinliklerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

b) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak, programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçenin öğretimi konusunda gezi, gözlem, tanıtım ve fuar gibi etkinlikler yapmak, katılmak ve ortak eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalar yapmak, yayın çıkarmak.

ç) Türkçenin öğretimiyle ilgili araştırma ve uygulamaları desteklemek, yapılan araştırma ve uygulamaları duyurmak için yurt içinde veya yurt dışında konferans, seminer, kurs, kurultay, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

d) Türkçeyi öğretmek ve yabancılara Türk kültürünü ve Üniversiteyi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara ve toplantılara katılmak, buralarda tanıtım standı açmak ve bununla ilgili tanıtım materyallerini temin etmek.

e) Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve öğreten başarılı öğrenci ve öğretim elemanlarına ödüller vermek.

f) Türkçenin öğretimine ve tanıtımına yönelik öğretim araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür, görsel ve işitsel ilanlar hazırlamak ve yayımlamak.

g) Türkçenin yabancı dil olarak eğitimi-öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurultay, sempozyum, seminer, çalıştay gibi etkinliklere katılmak.

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe eğitimi, sınıf öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, dilbilim ve yabancı diller bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki deneyimlerini artırmaya yönelik uygulama programları düzenlemek, bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönen iki dilli Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretim programları hazırlamak ve bu amaçla kurslar açmak.

ı) Üniversitenin ve Merkezin yurt içinde ve yurt dışında görünürlüğünü ve saygınlığını artırmak, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim-öğretim alma olanaklarını sağlamak için Üniversiteye kabul sınavları, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) hazırlamak, yurt içinde ve dışında bu sınavları yapmak.

i) Türkçenin öğretimiyle ilgili yayınlar ve projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası yayınlara ve projelere ortaklık etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Kurullara başkanlık etmek.

c) Kurullarda alınan kararları uygulamak.

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Rektör tarafından istenildiğinde, Merkezin durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.

d) Merkezin araştırma ve uygulama etkinliklerini denetlemek ve bunlarla ilgili ortaya çıkan ihtiyaçları ve önerileri Rektöre iletmek.

(3) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın etkinlikleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcıları Merkezin işleyişinde ve çalışmaların yürütülmesinde Müdürle birlikte çalışırlar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite yönetim kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üç ayda bir kez olağan ve gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılara idari koordinatör, proje yürütücüleri ve Merkezin araştırma-geliştirme etkinliklerinde yürütücü/koordinatör görevi olan öğretim elemanları ve idari personel oy hakları olmadan katılabilirler.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.

c) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının alımı ve yetiştirilmesiyle ilgili ilkeleri belirlemek.

ç) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.

d) Birimlerin kurulmasıyla ilgili esasları belirlemek.

e) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için çalışma grupları ve eğitim koordinatörlükleri kurmak.

f) BAİBÜ TÖMER kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak.

g) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda Rektöre önerilerde bulunmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite yönetim kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur ve birim sorumlusu/sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendilerine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla en çok iki yardımcı görevlendirebilir.

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) BAİBÜ TÖMER şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek, izlemek.

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek.

ç) Yeni öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim elemanlarını göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek.

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur.

İdari koordinatör ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezde Müdüre bağlı bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör Yönetim Kurulunda raportörlük yapar ve Müdürün onayını alarak, Merkezde görev yapan idari personel arasındaki iş bölümünü sağlar ve işleri denetler.

Dil kursları

MADDE 12 – (1) Merkezdeki kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak öğretim araçlarının hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsız uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulama süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim görevlilerinin seçimi ve bunların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.