15 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31069

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE

TOPLUM HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile: Evlilik, kan ya da evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlı, tek bir hane halkı oluşturan, karı-koca, ana-baba, oğul-kız, kız ve erkek kardeş olarak her biri kendi toplumsal konumu içinde birbirlerini karşılıklı etkileyen, ortak bir kültür yaratan, paylaşan ve sürdüren bireyler grubunu,

b) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Eğitim: İnsanın toplum yaşamına uyum sağlayabilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uygulanan yöntemleri,

d) Merkez (KATUM): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

g) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

h) Toplum: Aynı toprak parçasında bir arada yaşayan, ortak bir kültüre sahip olan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insan topluluğunu,

ı) Uygulama ve araştırma: Kadın, aile ve toplumla ilgili bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak her türlü betimsel ve deneysel araştırmaların yapılmasını ve bunların sonuçlarının merkezde uygulanmasını,

i) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın, aile ve toplum hizmetleri ile ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, danışanlara, çalışanlara ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamak.

b) Merkezin faaliyet amacı ve alanı ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili etkinlikleri yürütürken aynı alanda çalışan yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumdaki yerini yükseltmeye, kadın hakları konusunda toplumu, özellikle kadınları ve çocukları bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak, yaptırmak.

b) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın hakları, aile ve toplumsal sorunları; ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, siyasi tüm yönleriyle ele alan ders, seminer ve tezler verilmesini sağlamak ve bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle dayanışmaya girerek etkinliklere, öğretim elemanları ile öğrencilerin katılımını özendirmek ve gönüllü gruplar oluşturmak.

c) Üniversitenin akademik birimleri ile kadın, aile ve toplumsal sorunların çözümüne dönük araştırmalar, projeler ve etüt çalışmaları geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek.

ç) Ulusal ya da uluslararası alanda kadın hakları ve toplumsal sorunları ile ilgili akademik yetkinliği olan uzmanlarla her konuda araştırma, inceleme, konferans, sempozyum, proje, seminer, çalıştay, açık oturum, panel ve benzeri bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak, desteklemek.

d) Başta kadın hakları ihlalleri olmak üzere, tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, insan haklarının toplumda benimsenmesi ve korunmasına ve ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik bilinçlendirme çabalarına destek vermek, yönlendirmede bulunmak ve her türlü araçtan yararlanarak, aile ve kadın için yapılacak faaliyetlerde erkeği de merkeze alarak toplumu aydınlatmaya çalışmak, aileyi iyileştirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak ve yaptırmak.

e) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirici çalışmalar yapmak.

f) Kadın, aile ve toplum konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kadın hakları ve sorunlarına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yayınlara katılmak, yayınları desteklemek, konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

g) Kadınlardan ve kız çocuklarından engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören, istismara ve kadın ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık sorunları olan, madde bağımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunların ve risklerin etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, her türlü şiddet mağduru bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak, mağdur bireylerle planlı şekilde iletişimde bulunarak bu bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalar yapmak ve bu yönde strateji ve politikalar geliştirmek.

ğ) Kadın, aile ve toplum hizmeti için her türlü eğitim, rehabilite ve sosyal ve duygusal destek stratejileri ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel dergi, kitap ve diğer tür bilimsel yayımlar yapmak.

h) Kadınlara ve aileye yönelik her türlü faaliyet ve etkinliklerde sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çalışmaları yürütmek.

ı) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik bilinçlendirme çabalarına destek olmak, yönlendirmede bulunmak ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu aydınlatmaya çalışmak.

i) Ulusal ya da uluslararası alanda ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, konferans, proje, seminer, çalıştay, açık oturum, panel ve benzeri bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak ve desteklemek.

j) Toplumun tüm kesimlerinde kadın, aile ve toplum hizmetlerine yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla mağduriyet ve sahip olunan haklar konusunda bilimsel işbirliği sürdürmek ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek.

k) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve gerçek kişilerden gelecek talepleri değerlendirerek araştırma, inceleme, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak.

l) Üniversite Rektörlüğünün tespit edeceği konularla ilgili bilimsel çalışma ve faaliyetler planlayarak bunların uygulamasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede çalışan devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, Müdürün teklifiyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Merkezin tüm etkinliklerini gözetmek ve denetlemek ve bu konularda gerekli önlemleri almak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren ve Rektör tarafından idari-akademik personelden görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı nisabı üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin taleplerini değerlendirerek önerilerde bulunmak, eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki istekleri değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürün gündeme getirdiği bütün işlerde karar almak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma birimleri oluşturulmasına karar vermek, çalışma birimlerinin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu, Üniversitede görevli konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu kurum ve kuruluşları veya diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kadın, aile ve toplum konusunda çalışmaları olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen on bir kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde bulunarak katkı sağlamak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak ve değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Çalışma birimleri, bir başkan ve çalışma biriminin ilgi ve faaliyet alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Çalışma birimi başkanları, Üniversitenin Merkezin amaçlarıyla ilgili alanında çalışmalarıyla tanınan veya bu alanda çalışmak isteyen idari-akademik personel ve konuyla ilgili uzmanlar arasından, Müdür tarafından seçilir. Çalışma birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili görevlendirilecek uzmanlar ise çalışma birimi başkanları tarafından belirlenir. Çalışma birimleri kadın, aile, toplum, eğitim, sosyal ve duygusal destek, psikolojik danışma, aile danışmanlığı, mesleki danışmanlık gibi konularda oluşturulur.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.