14 Mart 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31068

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YANIK, YANGIN VE DOĞAL AFETLER

ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Yönetim Üst Kurulu: Başkent Üniversitesi Yönetim Üst Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitünün amaçları; yanık, yangın ve doğal afetler konusunda eğitim ve lisansüstü eğitim vermek, araştırma ve uygulama yapmak üzere proje hazırlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, öğretim üyesi değişimi ve benzeri faaliyetleri yapmak ve yapılmasına katkıda bulunmaktır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Yönetim Üst Kurulunun onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla süre ile görev yapamaz hale gelmesi halinde, üç yıl için aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür, Enstitü ve birimlerinin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve denetiminden birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:”

“ç) Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte ve Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Yönetim Üst Kurulunun onayına sunmak,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2013

28728