13 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31067

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deprem, taşkın, tsunami, heyelan, yangın, savaş, seferberlik gibi doğal afet ve acil durumlarla ilgili konularda bilimsel, eğitsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, AR-GE çalışmaları yürütmek, bilimsel projeler geliştirmek, elde edilen sonuçların yayınlanması ve duyurulması faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Afet ve acil durumlarla ilgili hazırlık, müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma evrelerine yönelik Merkezin yürüttüğü projeler ile Yalova ili ve bölge çapında hizmet vermek.

b) Türkiye’nin afet ve acil durum yönetimi sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlamak.

c) Doğal afet ve acil durumlar yönetimi konusunda faaliyet yürüten ulusal/uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ç) Bölgede deprem, heyelan ve diğer doğal afetlerin nedenlerini oluşturan jeolojik öğeleri ve dağılımlarını tespit etmek, heyelan, yapısal jeoloji ve genç tektonik haritaları tamamlamak.

d) Plana esas jeolojik, tektonik, geoteknik ve depremsellik incelemelerini yapmak ve sonuçları paylaşmak, yerleşim alanlarındaki zemin davranışı konularında çalışmalarda bulunmak ve rapor düzenlemek.

e) Yalova ili başta olmak üzere Türkiye genelindeki deprem riski ve mevcut yapıların doğal afet ve acil durumlara karşı güvenliği konusunda çalışmalarda bulunmak.

f) Mühendislik yapılarının afet ve acil durumlara karşı kontrolü ve mevcut durumlarının belirlenmesi için Merkezin amacına uygun olarak takip sistemleri uygulamak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

g) Merkez çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için Merkezin amacına uygun olarak kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bu toplantılara katılmak.

ğ) Merkezin amacıyla ilgili bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

h) Merkezin amacına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili alanda yayınları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek ve merkezi temsil etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma raporunu düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektörün onayına sunmak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve iki müdür yardımcısı dâhil yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçim usulüne göre bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az ayda bir kere olağan ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Araştırma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile usul ve esaslarını belirlemek.

c) Araştırma projeleri üretmek, araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek.

ç) Üniversitenin ilgili bölümleri arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.

d) Müdürün hazırladığı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek.

e) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Üyeler üç yıl için seçilir. Üyeliği sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.

(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirme, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.